Comment on page

Danh sách đơn hàng

1. Admin vào module Bán Hàng chọn menu Danh sách đơn hàng
  • Menu Danh sách đơn hàng giúp quản trị viên có thể quản lý và theo dõi trạng thái các đơn hàng có trên hệ thống
2. Các tính năng quản lý đơn hàng:
2.1. Xem thông tin người nhận bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại
2.2 Cập nhật trạng thái đơn hàng:
2.3 Cập nhật trạng thái thanh toán:
2.4 Tạo đơn sang kiotviet (trong trường hợp khách hàng có đồng bộ với phần mềm bán hàng của Kiotviet)
2.5 In hóa đơn:
2.6. Lịch sử cập nhật đơn hàng: Hệ thống quản lý lịch sử các user cập nhật trạng thái đơn hàng trên hệ thống
2.7 Chuyển điểm bán xử lý ( áp dụng cho app có chuỗi các điểm bán)