Danh sách đơn hàng

I. Mục đích của danh sách đơn hàng

  • Hỗ trợ quản trị cửa hàng theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng

  • Thống kê thông tin

  • Tra cứu lịch sử cập nhật của đơn hàng

II. Các tính năng quản lý đơn hàng

Admin vào module Bán Hàng chọn menu Danh sách đơn hàng

  • Menu Danh sách đơn hàng giúp quản trị viên có thể quản lý và theo dõi trạng thái các đơn hàng có trên hệ thống

1. Xem thông tin nhận hàng

Họ tên, địa chỉ, số điện thoại

2 Cập nhật trạng thái đơn hàng

3 Cập nhật trạng thái thanh toán

4 Tạo đơn sang kiotviet

Trong trường hợp khách hàng có đồng bộ với phần mềm bán hàng của Kiotviet

5 In hóa đơn

Hiện tại hệ thống Abaha cung cấp 2 mẫu hoá đơn:

  • Hoá đơn in nhiệt

  • Hoá đơn ngang, liệt kê các sản phẩm theo dạng bảng (để sử dụng tính năng này Quản trị cửa hàng cần liên hệ với Abaha để được triển khai in theo mẫu này

6. Lịch sử cập nhật đơn hàng:

Hệ thống quản lý lịch sử các user cập nhật trạng thái đơn hàng trên hệ thống

7 Chuyển điểm bán xử lý

Áp dụng cho app có chuỗi các điểm bán

8. Tạo đơn giao vận

Áp dụng cho App có kết nối với các đơn vị giao vận

Chọn tạo đơn giao vận và thao tác theo link hướng dẫn: https://tailieu.abaha.vn/quan-ly-modules/giao-van/tao-don-giao-van

9.Thông tin chi tiết đơn hàng

Chọn vào mã đơn hàng sẽ hiển thị ra Popup đơn hàng, Quản trị viên có thể chỉnh sửa đơn hàng theo link hướng dẫn: https://tailieu.abaha.vn/quan-ly-modules/ban-hang/popup-don-hang

Last updated