Hoàn hàng trong mô hình hoa hồng cộng tác viên

Quản trị cửa hàng cần liên hệ với Abaha để cấu hình chức năng Hoàn hàng

Đối với các đơn hàng đã được Xác nhận hoa hồng, khi Admin chuyển đơn hàng này về trạng thái Hoàn hàng thì hệ thống sẽ không ghi nhận Hoa hồng của đơn hàng này nữa.

  • Tại màn hình Đơn hàng đối tác: Admin không nhìn thấy đơn hàng này nữa

  • Tại màn hình Báo cáo hoa hồng trên App bán hàng: CTV sẽ không thấy hoa hồng của đơn hàng nữa

Lưu ý quan trọng: Trước khi Admin chuyển đơn hàng về trạng thái Hoàn hàng Quản lý cửa hàng cần thao tác thủ công hủy xác nhận hoa hồng của đơn hàng đó trước sau đó mới quay lại chọn Hoàn hàng của đơn hàng. Link hướng dẫn Hủy xác nhận hoa hông: https://tailieu.abaha.vn/quan-ly-modules/dai-ly/don-hang-doi-tac#id-5.huy-xac-nhan-hoa-hong

Với những đơn Hoàn hàng trong tháng, khi hệ thống chạy tính vào ngày hôm sau sẽ tự động trừ doanh số những đơn hoàn hàng đó và cập nhật lại chỉ số và hoa hồng liên quan.

  • Thời điểm được phép hoàn hàng tính từ lúc đơn chuyển trạng thái Hoàn thành + X ngày. Sau khi hết thời gian cho phép, admin không được hoàn hàng cho đơn hàng đó nữa

  • Hoa hồng sau khi chạy lại, sẽ loại bỏ những đơn ở trạng thái Hoàn hàng

Last updated