17. Khóa học online

Giúp quản lý các khóa học trực tuyến trên APP
I. Các bước triển khai

Bước 1: Tạo menu Khoá học cho cửa hàng

 • Tại màn hình Tạo mới menu sẽ hiển thị trang đích trên App là "Trang khoá học"
 • Trên App sẽ hiển thị trang khoá học của tôi & Đơn hàng khoá học tại tab tài khoản

Bước 3: Cài đặt hình thức thanh toán

Để đáp ứng luồng thanh toán online và xác nhận trạng thái đã thanh toán đơn hàng khoá học 1 cách hoàn toàn tự động để đạt điều kiện mở khoá học ngay sau khi thanh toán đơn hàng. Khách hàng bắt buộc phải sử dụng dịch vụ thanh toán của 1 trong những cổng thanh toán hiện tại của Abaha:
 • Bảo Kim
 • VN pay
Cần thêm hình thức thanh toán để hiển thị trên app.

II. Hướng dẫn trải nghiệm

A. Trải nghiệm trên WA dành cho admin cửa hàng

1. Quản lý danh mục khoá học

Quản lý danh mục cho phép admin tra cứu, tạo mới, sửa ,xóa các danh mục khoá học trong cửa hàng.Bao gồm các thông tin:
 • ID: id danh mục
 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị danh mục, số bé hiển thị trước
 • Tên danh mục
 • Số khoá học có trong danh mục
 • Trạng thái danh mục:
  • Ẩn: Không hiển thị trên APP
  • Hiện: Hiển thị trên APP
 • Ngày tạo: Ngày tạo danh mục
 • Hành động:
  • Hành động:
   • Sửa: Mở màn Cập nhật danh mục khoá học
 • Xoá danh mục:
  • Danh mục có khoá học: Khi ấn xoá sẽ thông báo "Xóa không thành công, danh mục có chứa khóa học"
  • Danh mục không có khoá học: Hiện popup xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xoá danh mục hay không?". Có 2 nút Có & Không. Có thực hiện xoá - Không tắt popup.
 • Lưu ý khi thay đổi trạng thái Danh mục:
Nếu Danh mục đang ở trạng thái Hiện và muốn chuyển sang trạng thái Ẩn, nếu Danh mục đó có chứa các khóa học thì các khóa học này sẽ bị cập nhật về trạng thái Ẩn.

2. Tạo danh mục khoá học

Cách truy cập: Tại màn hình Quản lý danh mục khoá học >> Tạo danh mụcAdmin điền các thông tin khởi tạo danh mục:
 • Tên danh mục khoá học: Nên lựa chọn tên ngắn để hiện thị đầy đủ trên app
 • Đường dẫn đến danh mục khoá học tự động sinh dựa theo tên danh mục (có thể sửa, không nhập từ có dấu)
 • Thứ tự sắp xếp: Thứ tự hiển thị danh mục trên app, số bé hiển thị trước
 • Ảnh danh mục
 • Banner danh mục

3. Quản lý khoá học

Trang quản lý khoá học cho phép admin cửa hàng tra cứu, thêm mới, sửa, xóa các khoá học đang có trong cửa hàng.Bao gồm các thông tin:
 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị khoá học trên app
 • Tên khoá học: Click mở màn cập nhật khoá học
 • Mã khoá học
 • Danh mục khoá học
 • Giá niêm yết: (giá hiển thị dưới dạng bị gạch trên app)
 • Giảm giá: khoá học đang được giảm bao nhiêu %
 • Giá bán: Số tiền khách hàng phải trả để mua khoá học
 • Trạng thái:
  • Ẩn: Khoá học bị ẩn trên app. Cho phép ẩn cả các khóa học đã được bán cho end user.
  • Hiện: Khoá học hiển thị trên app
 • Hành động:
  • Sửa: click vào sẽ mở màn hình Cập nhật khóa học để sửa thông tin khoá học
 • Xóa: click vào hệ thống sẽ kiểm tra:
+ Nếu Khóa học đã có người mua rồi: sẽ hiển thị xác nhận "Khóa học đã bán cho người dùng, người dùng sẽ không được xem các bài học trong khóa học nếu chọn Có. Bạn có chắc chắn muốn xóa không?" và 2 lựa chọn "Có" - "Không"
+ Nếu khóa học chưa có người mua: sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn xóa không?" "Có" - "Không"
 • Tạo đơn hàng khóa học: tính năng này chỉ hiển thị với các khóa học ở trạng thái ẩn. Khi chọn vào tính năng này sẽ mở màn hình tạo đơn khoá học.
Admin có thể thao tác các hành động:
 • Tìm kiếm theo: Tên hoặc mã khoá học
 • Lọc theo danh mục
 • Lọc theo trạng thái
 • Tạo mới khoá học: Click mở màn hình tạo mới khoá học

4. Tạo mới khoá học

Tại Module Khóa học >> vào màn hình Quản lý khoá học, chọn tính năng Thêm khoá học
 • Nhập các thông tin khởi tạo khoá học:
  • Tên khoá học
  • Mã khoá học (Nếu admin không nhập hệ thống tự động sinh mã)
  • Thứ tự sắp xếp: quy định thứ tự hiển thị tại màn hình danh sách khóa học tại app
  • Giá niêm yết: sẽ được hiển thị trên app dưới hình thức Giá bị gạch
  • Giá bán: Giá người dùng phải trả để mua khoá học, giá bán luôn phải nhập nhỏ hơn giá niêm yết
  • Danh mục khoá học: Chọn danh mục cho khoá học. Đây là thông tin bắt buộc nhập, nếu chưa có Danh mục khóa học thì admin chọn + Tạo danh mục khóa học để thêm mới Danh mục khóa học
  • Nội dung tóm tắt: Đây là thông tin không bắt buộc
Admin nhập các thông tin về chương bài trong khoá học:
 • Thứ tự hiển thị chương bài trên APP
 • Tên chương
 • ID video Youtube: lưu ý chỉ cần nhập ID video youtube, (Ví dụ link https://www.youtube.com/watch?v=Ws-QlpSltr8 thì nhập Ws-QlpSltr8 )
 • Thời lượng chương bài tính bằng phút (chỉ nhập số phút, ví dụ: 30p25s chỉ nhập 30)
 • Cho phép xem trước chương bài hay không (áp dụng cho video giới thiệu khoá học)
 • Xoá chương bài
Nhập nội dung mô tả chi tiết của khoá học và upload ảnh đại diện của khoá học. Sau đó, ấn[+ Tạo khoá học mới] để khởi tạo khoá học.

5. Danh sách khoá học đã mua

Trang danh sách khoá học đã mua cho phép admin quản lý tất cả các đơn hàng khoá học khách hàng đã thanh toán.Bao gồm các thông tin:
 • Mã đơn hàng
 • Khách hàng: Tên + SĐT
 • Giá trị đơn hàng
 • Thời gian mua hàng: Thời gian khách đặt thành công
 • Khoá học: Tên khoá học
 • Ghi chú đơn hàng: Chỉ dành cho trường hợp admin xoá khoá học đã được khách mua trước đó.
Admin có thể thao tác:
 • Tìm kiếm theo mã đơn, tên và sđt khách hàng
 • Lọc theo thời gian mua
 • Xuất excel
 • Tạo mới đơn hàng

5.1 Chi tiết khoá học

Tại màn Danh sách khoá học đã mua , click vào mã đơn hàng Admin cửa hàng sẽ xem chi tiết được các đơn hàng mua khóa học của các khóa học chưa bị xóa.
Các thông tin bao gồm:
 • Nguồn đơn: Nguồn đơn đặt từ APP hoặc Admin tự tạo
 • Ghi chú CSKH: Ghi chú nội bộ cửa hàng
 • Ngày tạo đơn
 • Khách hàng: Tên + SĐT
 • Tên khoá học
 • Phương thức thanh toán
 • Giá trị đơn hàng

5.2 Tạo đơn hàng khoá học

Tại màn Danh sách khoá học đã mua >> Click [Tạo đơn hàng mới]Admin điền thông tin khởi tạo đơn hàng bao gồm:
 • Nguồn đơn: Nguồn đơn đặt từ APP hoặc Admin tự tạo (Tự động sinh)
 • Ghi chú CSKH: Ghi chú nội bộ cửa hàng
 • Khách hàng: Tên + SĐT
 • Tên khoá học
 • Phương thức thanh toán
 • Thành tiền: khi chọn khóa học thì hiển thị số tiền tự động
Ấn [Tạo đơn] để khởi tạo đơn hàng khoá học.

B. Trải nghiệm trên APP dành cho người mua khóa học

1. Trang chủ

Tại trang chủ khách hàng ấn menu Khoá học để xem danh sách các khoá học đang được cửa hàng cung cấp
.

2. Trang khoá học

Trang khoá học có 2 trang "Tất cả" và "Khoá học của tôi".

2.1 Tab tất cả

Hiển thị tất cả các khóa học thuộc cửa hàng mà admin cấu hình trạng thái "Hiện".
 • Với khoá học mà user dùng app đã mua sẽ hiển thị nút [Vào học], khách hàng ấn Vào học để xem video khoá học đó.
 • Với khoá học chưa mua, khách hàng ấn vào dấu (+) để mua hàng. Sau khi ấn (+), màn hình hiển thị mục 4. Mua khoá học.

2.2 Tab khoá học của tôi

Trang khoá học của tôi hiển thị tất cả các khoá học khách hàng đó đã mua.
Khách hàng ấn vào từng khoá học để học bài
.

3. Chi tiết khoá học

Khi khách ấn xem chi tiết 1 khoá học trên app. Họ có thể xem thông tin về:
 • Tổng bài giảng trong khoá
 • Tổng thời lượng khoá học
 • Danh sách các chương trong khoá học
 • Học thử các video đã được mở khoá
Sau khi ấn mua ngay, màn hình hiển thị mục 4. Mua khoá học. Sau đó ấn thanh toán để thanh toán online. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng có thể vào học khoá học đó.

4. Mua khoá học

Màn đặt hàng hiển thị thông tin khoá học được chọn, số tiền phải trả cho đơn hàng. Khách hàng ấn thanh toán để thanh toán đơn hàng online.

Nếu quá trình thanh toán thành công, màn hình sẽ hiển thị popup xác nhận thanh toán đơn hàng thành công. Khách hàng chọn [Vào học] để học bài, chọn [Về trang chủ] để tiếp tục mua sắm.

Thông báo mua khóa học thành công ở tab Thông báo khi ấn vào học sẽ mở ra màn chi tiết khóa học đã mua, với trường hợp khóa học đã mua bị ẩn, bị xóa rồi thì ấn vào thông báo sẽ hiển thị thông báo "Khóa học không còn tồn tại trong hệ thống"
Nếu quá trình thanh toán thất bại, màn hình hiển thị popup thông báo Đặt hàng thất bại. Khách hàng cần chọn lại khoá học để đặt hàng.

5. Chi tiết khoá học đã mua

Tại màn chi tiết khoá học đã mua, Khách hàng có thể xem được tổng quan thông tin khoá học:
 • Tên khoá học
 • Thời gian mua khoá học
 • Nút Vào học: ấn vào để học bài
 • Tổng thời lượng của khoá học
 • Tổng bài giảng của khoá học
 • Danh sách bài học: Ấn vào từng bài học để xem khoá học.

6. Màn xem khoá học

Sau khi khách hàng ấn vào 1 bài học sẽ mở màn xem khoá học, tại màn này khách có thể chọn từng chương bài trong danh sách để xem video. Có thể mở full màn hình để xem rõ hơn.Bài học đang xem sẽ được đánh dấu màu đỏ như trong ảnh
.

7. Đơn hàng khoá học

Trang đơn hàng khoá học có thể truy cập từ màn tài khoản.Khách hàng có thể theo dõi được tất cả các đơn hàng khoá học đã mua.
Trường hợp đã Khoá học đã bị xoá, màn hình hiển thị thông tin "Khoá học đa bị xoá"

8. Thông báo liên quan

Khi khách hàng đặt mua khóa học trên app, hoặc admin tạo đơn hàng hộ cho khách hàng trên web quản trị, thì sẽ có thông báo dưới đây gửi về app của khách hàng:"Đơn mua khoá học xxx đã hoàn thành. Khoá học của bạn đã được mở"Khi ấn vào thông báo sẽ mở trang chi tiết khoá học đó.