Quản lý danh mục khóa học

Quản lý danh mục cho phép admin tra cứu, tạo mới, sửa ,xóa các danh mục khoá học trong cửa hàng. Bao gồm các thông tin:

 • ID: id danh mục

 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị danh mục, số bé hiển thị trước

 • Tên danh mục

 • Số khoá học có trong danh mục

 • Trạng thái danh mục:

  • Ẩn: Không hiển thị trên APP

  • Hiện: Hiển thị trên APP

 • Ngày tạo: Ngày tạo danh mục

 • Hành động:

  • Sửa: Mở màn Sửa danh mục khoá học

 • Xoá danh mục:

  • Danh mục có khoá học: Khi ấn xoá sẽ thông báo "Xóa không thành công, danh mục có chứa khóa học"

  • Danh mục không có khoá học: Hiện popup xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xoá danh mục hay không?". Có 2 nút Có & Không. Có thực hiện xoá - Không tắt popup.

 • Lưu ý khi thay đổi trạng thái Danh mục:

Nếu Danh mục đang ở trạng thái Hiện và muốn chuyển sang trạng thái Ẩn, nếu Danh mục đó có chứa các khóa học thì các khóa học này sẽ bị cập nhật về trạng thái Ẩn.

Last updated