Khóa học đã mua

Trang danh sách khoá học đã mua cho phép admin quản lý tất cả các đơn hàng khoá học khách hàng đã thanh toán. Bao gồm các thông tin:

 • Mã đơn hàng

 • Khách hàng: Tên + SĐT

 • Giá trị đơn hàng

 • Thời gian mua hàng: Thời gian khách đặt thành công

 • Khoá học: Tên khoá học

 • Ghi chú đơn hàng: Chỉ dành cho trường hợp admin xoá khoá học đã được khách mua trước đó.

Admin có thể thao tác:

 • Tìm kiếm theo mã đơn, tên và sđt khách hàng

 • Lọc theo thời gian mua

 • Xuất excel

 • Tạo mới đơn hàng

1. Chi tiết khoá học

Tại màn Danh sách khoá học đã mua , click vào mã đơn hàng Admin cửa hàng sẽ xem chi tiết được các đơn hàng mua khóa học của các khóa học chưa bị xóa.

Các thông tin bao gồm:

 • Nguồn đơn: Nguồn đơn đặt từ APP hoặc Admin tự tạo

 • Ghi chú CSKH: Ghi chú nội bộ cửa hàng

 • Ngày tạo đơn

 • Khách hàng: Tên + SĐT

 • Tên khoá học

 • Phương thức thanh toán

 • Giá trị đơn hàng

2. Tạo đơn hàng khoá học

Tại màn Danh sách khoá học đã mua -> Click [Tạo đơn hàng mới]

Admin điền thông tin khởi tạo đơn hàng bao gồm:

 • Nguồn đơn: Nguồn đơn đặt từ APP hoặc Admin tự tạo (Tự động sinh)

 • Ghi chú CSKH: Ghi chú nội bộ cửa hàng

 • Khách hàng: Tên + SĐT

 • Tên khoá học

 • Phương thức thanh toán

 • Thành tiền: khi chọn khóa học thì hiển thị số tiền tự động

Ấn [Tạo đơn] để khởi tạo đơn hàng khoá học.

Last updated