Tài khoản/phân quyền

Tài liệu này dùng để hướng dẫn người dùng sử dụng chức năng Phân quyền cho từng nhóm đối tượng trên Web admin

I. Giới thiệu:

Phân quyền là việc phân bổ quyền hạn cho một thành viên được làm gì và không được làm gì trong trang quản trị admin. Tính năng phân quyền của Abaha được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty.

Quản trị viên hệ thống (quyền Admin) là người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống, đây là tài khoản có khả năng quản lý việc phân quyền trong phần mềm quản trị, điều này bao gồm quyền tạo, tùy chỉnh và xóa các vai trò.

Lưu ý: Cần BỎ QUYỀN và Phân quyền lại cho các tài khoản đã Phân quyền trước đây trừ tài khoản Admin tổng.

Phạm vị tài liệu

II. Chức năng dành cho Admin

1. Tạo mới nhóm quyền

Admin thực hiện tạo mới các nhóm quyền theo các bước như sau:

Hệ thống mở ra màn hình hỗ trợ Admin có thể thực hiện Cấp quyền / tạo nhóm quyền

Bước 3: tạo Pop-up Thêm mới nhóm quyền, Admin thực hiện Tạo tên và Mô tả cho nhóm quyền đang muốn tạo mới​

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ Admin có thể thực hiện sửa lại Tên/ mô ta nhóm quyền đã tạo trước đó

Sửa lại Tên và Mô tả, chọn [Lưu lại] để hoàn tất quá trình chỉnh sửa

2. Cấp quyền cho nhóm

Sau khi các Nhóm quyền được Admin tạo ra, Admin thực hiện cấp quyền sử dụng các chức năng của hệ thống cho các Nhóm quyền này

Bước 2: Tạo Pop-up [Cập nhật chức năng cho quyền..]. Admin thực hiện tích chọn vào các chức năng của hệ thống muốn phân quyền sử dụng cho Nhóm quyền

Note:

  • Muốn thực hiện thu hồi quyền đã cấp cho các nhóm, Amin thực hiện các bước tương tự như khi thực hiện Cấp quyền cho Nhóm.

  • Tại Pop-up Cập nhật chức năng cho quyền.. Admin thực hiện bỏ tích chọn các chức năng đã chọn trước đó

  • Chọn [Lưu] để Cập nhật

3. Cấp quyền cho user

Sau khi đã hoàn tất quy trình Tạo nhóm quyền - Cấp quyền cho nhóm, Admin thực hiện đi gán quyền cho user/ đối tượng cụ thể, hệ thống cho các Nhóm quyền này

Bước 1: Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Danh sách quyền] thực hiện Tìm tài khoản để cấp quyền

Bước 2: Nhập số điện thoại muốn tìm kiếm để cấp quyền. chọn button ​

Lưu ý:

  • Tất cả quyền = quyền Admin của site: có tất cả các chức năng mà hệ thống cung cấp

  • Các quyền còn lại (Nhóm quyền do Admin tạo thêm): có có chức năng theo Admin cấp cho nhóm trực thuộc

  • User sau khi được cấp quyền có thể truy cập được vào trang quản trị của cửa hàng, có các chức năng tương ứng được cấp

4. Bỏ quyền cho user

Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Tài khoản đã được phân quyền]

Tài khoản sau khi bị bỏ quyền sẽ không thể truy cập được vào trang Quản trị của cửa hàng.

Last updated