Comment on page

Tài khoản/phân quyền

Tài liệu này dùng để hướng dẫn người dùng sử dụng chức năng Phân quyền cho từng nhóm đối tượng trên Web admin
I. Giới thiệu:
Phân quyền là việc phân bổ quyền hạn cho một thành viên được làm gì và không được làm gì trong trang quản trị admin. Tính năng phân quyền của Abaha được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty.
Quản trị viên hệ thống (quyền Admin) là người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống, đây là tài khoản có khả năng quản lý việc phân quyền trong phần mềm quản trị, điều này bao gồm quyền tạo, tùy chỉnh và xóa các vai trò.
Lưu ý: Cần BỎ QUYỀN và Phân quyền lại cho các tài khoản đã Phân quyền trước đây trừ tài khoản Admin tổng.

Phạm vị tài liệu

STT
ĐỐI TƯỢNG
CHỨC NĂNG
1
Admin cửa hàng
Tạo mới các nhóm quyền
2
Gán chức năng cho 1 nhóm quyền
3
Gán quyền vào người dùng

II. Chức năng dành cho Admin

1. Tạo mới nhóm quyền

Admin thực hiện tạo mới các nhóm quyền theo các bước như sau:
Bước 1: Tại màn hình Trang chủ cửa hàng , Admin chọn
Hệ thống mở ra màn hình hỗ trợ Admin có thể thực hiện Cấp quyền / tạo nhóm quyền
Bước 2: Tại đây chọn
trong Form Danh sách quyền
Bước 3: tạo Pop-up Thêm mới nhóm quyền, Admin thực hiện Tạo tên và Mô tả cho nhóm quyền đang muốn tạo mới​
Chọn
để hoàn tất quá trình Thêm mới quyền, Nhóm quyền được Tạo mới và lưu lại tại màn hình Danh sách Quyền trong trang Tài khoản/ Phân quyền
Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ Admin có thể thực hiện sửa lại Tên/ mô ta nhóm quyền đã tạo trước đó
Chọn Button
của Quyền tương ứng muốn sửa:
Sửa lại Tên và Mô tả, chọn [Lưu lại] để hoàn tất quá trình chỉnh sửa

2. Cấp quyền cho nhóm

Sau khi các Nhóm quyền được Admin tạo ra, Admin thực hiện cấp quyền sử dụng các chức năng của hệ thống cho các Nhóm quyền này
Bước 1: Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Danh sách quyền]. chọn button
của Nhóm quyền tương ứng muốn cấp
Bước 2: Tạo Pop-up [Cập nhật chức năng cho quyền..]. Admin thực hiện tích chọn vào các chức năng của hệ thống muốn phân quyền sử dụng cho Nhóm quyền
Chọn
để hoàn tất quy trình cấp quyền cho nhóm.
Note:
  • Muốn thực hiện thu hồi quyền đã cấp cho các nhóm, Amin thực hiện các bước tương tự như khi thực hiện Cấp quyền cho Nhóm.
  • Tại Pop-up Cập nhật chức năng cho quyền.. Admin thực hiện bỏ tích chọn các chức năng đã chọn trước đó
  • Chọn [Lưu] để Cập nhật

3. Cấp quyền cho user

Sau khi đã hoàn tất quy trình Tạo nhóm quyền - Cấp quyền cho nhóm, Admin thực hiện đi gán quyền cho user/ đối tượng cụ thể, hệ thống cho các Nhóm quyền này
Bước 1: Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Danh sách quyền] thực hiện Tìm tài khoản để cấp quyền
Bước 2: Nhập số điện thoại muốn tìm kiếm để cấp quyền. chọn button ​
Tiếp theo, Admin chọn quyền muốn cấp cho tài khoản, click
để hoàn tất.
Lưu ý:
  • Tất cả quyền = quyền Admin của site: có tất cả các chức năng mà hệ thống cung cấp
  • Các quyền còn lại (Nhóm quyền do Admin tạo thêm): có có chức năng theo Admin cấp cho nhóm trực thuộc
  • User sau khi được cấp quyền có thể truy cập được vào trang quản trị của cửa hàng, có các chức năng tương ứng được cấp

4. Bỏ quyền cho user

Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Tài khoản đã được phân quyền]
Chọn button
của Tài khoản tương ứng, Click button
để thực hiện quy trình bỏ quyền cho tài khoản
Tài khoản sau khi bị bỏ quyền sẽ không thể truy cập được vào trang Quản trị của cửa hàng.