Cài đặt bán âm

Admin có thể tiến hành cài đặt cấu hình bán âm cho App hoạt động váo thao tác sau:

Cấu hình cho phép cửa hàng bán âm

Có thể chọn 1 số sản phẩm vẫn bán theo tồn kho bằng cách chọn riêng theo danh sách bên dưới.

Last updated