Hoàn hàng trong mô hình MLM

Việc hoàn hàng được thao tác như các mô hình khác nhưng thời điểm tính chỉ số và hoa hồng sẽ được cập nhật sau, không được cập nhật tức thời như 2 mô hình trên.

Lưu ý: Cho những cửa hàng đang sử dụng mô hình Cộng tác viên đa tầng

  • Dữ liệu về chỉ số và hoa hồng được hệ thống tự động chạy tính hàng ngày

  • Với những đơn Hoàn hàng trong tháng, khi hệ thống chạy tính vào ngày hôm sau sẽ tự động trừ doanh số những đơn hoàn hàng đó và cập nhật lại chỉ số và hoa hồng liên quan.

  • Với những đơn Hoàn thành vào tháng cũ, và sang đầu tháng mới admin quyết định Hoàn hàng. Hệ thống vẫn chạy tính lại chỉ số và hoa hồng của tháng cũ song song với việc chạy tính chỉ số và hoa hồng cho tháng mới. Đảm bảo dữ liệu của cả 2 tháng đều được chính xác nhất.

Last updated