Bảng giá
Bảng giá dùng để làm gì?
- Để thay đổi nhanh giá của 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm, giá đó có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên tuỳ vào mục đích của chủ shop (doanh nghiệp),
Bảng giá được tạo ra sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:
  • Áp dụng vào sự kiện (Ví dụ Bảng giá 11/11 – giảm giá đồng loạt 10%, Bảng giá 20/12 Giảm giá 10% các sản phẩm thuộc danh mục hoa hồng…),
  • Áp dụng vào ưu đãi của phân hạng khách hàng (Ví dụ: hạng Vàng được áp dụng bảng giá khách hàng thân thiết giảm 10% tất cả sản phẩm).
  • Áp dụng vào một nhóm khách hàng đặc biệt nào đó

1. TẠO MỚI BẢNG GIÁ

Bước 1: Tại thanh Menu bên trái màn hình chọn mục Sản phẩm Bảng giá, Hệ thống mở ra màn hình danh sách các bảng giá hiện có của hệ thống, chọn
để thực hiện Tạo mới bảng giá:
Bước 2: Tại Form tạo mới, nhập thông tin và chọn
để Lưu lại và hoàn thành việc tạo mới Bảng giá
Bước 3: Cập nhật giá cho sản phẩm trong bảng giá:
3.1. Tại danh sách bảng giá áp dụng cho sản phẩm, chọn 1 bảng giá bất kỳ muốn áp dụng cho sản phẩm
3.2. Tại màn hình danh sách sản phẩm:
  • Tích chọn vào ô checkbox (để chọn các sản phẩm muốn cập nhật giảm/ tăng giá). Có thể multiselect để cập nhật cùng lúc nhiều sản phẩm.
  • Nhập % tăng/ giảm thay đổi % giá của sản phẩm.
  • Click button “Cập nhật” để cập nhật giá cho sản phẩm theo bảng giá đang chọn
2. SỬA BẢNG GIÁ
Bước 1: Tại màn hình danh sách Bảng giá chọn
của bảng giá bất kỳ muốn sửa.
Nội dung sau điều chỉnh sẽ được hệ thống lưu lại.
3. ẨN/ HIỆN BẢNG GIÁ
Bỏ tích vào bảng giá muốn thực hiện ẩn để Ẩn bảng giá
Tích để hiện Bảng giá
4. XÓA BẢNG GIÁ
Last modified 3mo ago