Comment on page

Quản lý sản phẩm

Mục này hỗ trợ quản trị viên có thể quản lý danh sách sản phẩm của cửa hàng, hỗ trợ các tính năng:
  • Thêm mới sản phẩm ( lưu ý cần tạo mới DANH MỤC trước khi thêm sản phẩm mới )
  • Sửa lại thông tin của sản phẩm
  • Xóa sản phẩm.
Tại MODULES SẢN PHẨM chọn menu Quản lý sản phẩm
1. TẠO MỚI SẢN PHẨM
Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIfj9nPOrIfFpQiACK%2F0.png?generation=1618459162485692&alt=media
Bước 2: Tại form Tạo mới sản phẩm, nhập đầy đủ thông tin cho các trường dữ liệu chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIfj9pLtnNIGMo-hqu%2F2.png?generation=1618459162507528&alt=media
để hoàn tất việc tạo mới sản phẩm
Bước 3: Thêm thuộc tính cho sản phẩm ( nếu sản phẩm có thuộc tính)
Bước 4: Thêm nội dung chi tiết mô tả sản phẩm
Bước 5: Cập nhật ảnh cho sản phẩm
Lưu ý: Khi tạo mới sản phẩm: Giá khuyến mại KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN giá bán.
Sau khi thực hiện Tạo thành công, hệ thống back ra màn hình thông tin sản phẩm, tại đây user có thể tiếp tục thực hiện Tạo mới sản phẩm hoặc chọn Sửa - Xóa sản phẩm vừa thực hiện Tạo

2. SỬA SẢN PHẨM

Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện chỉnh sửa thông tin của sản phẩm, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIfj9vR27uLqmNRTMU%2F8.png?generation=1618459162499594&alt=media
Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của sản phẩm, thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu của các trường thông tin đã tạo trước đó, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIfj9x4Y4kWkpyRErp%2F10.png?generation=1618459162546524&alt=media
để hoàn tất việc Sửa thông tin sản phẩm
Bước 3: Bấm LƯU để lưu lại nội dung thay đổi

3. XÓA SẢN PHẨM

Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ muốn thực hiện chỉnh Xóa, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIfj9z8OYe1HQsy9j5%2F12.png?generation=1618459162563008&alt=media
để thực hiện xóa Danh mục
Hệ thống hiển thị pop-up câu hỏi để xác định việc Xóa Sản phẩm
Bước 2: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIfjA0yMJwUnKOnvvx%2F14.png?generation=1618459162540151&alt=media
để xác nhận thao tác Xóa sản phẩm ra khỏi danh sách sản phẩm của Store
Sản phẩm sau khi bị Xóa (thành công) sẽ bị mất khỏi màn hình danh sách sản phẩm trên Web Admin và sản phẩm của Store trên Shop.

4. ẨN/ HIỆN SẢN PHẨM.

Để thực hiện Ẩn hoặc cho Hiện sản phẩm lên APP hoặc Web ta thực hiện như sau:
  • Tại màn hình danh sách sản phẩm:
  • Bỏ tích để thực hiện việc ẨN sản phẩm
Chọn Tích để cho hiển thị sản phẩm