Quản lý đơn hàng trên App Abaha.vn

Mục này hỗ trợ admin hệ thống có thể quản lý đơn hàng có trên hệ thống. Phạm vi tài liệu này hỗ trợ Admin có quyền theo dõi và điều chỉnh Trạng thái thanh toán của đơn hàng
Bước 1: Admin hệ thống đăng nhập vào App trên App admin, chọn mục [Quản lý đơn hàng]
Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng hiện có trên hệ thống
Bước 2: Use có thể thực hiện tích chọn vào 1 đơn hàng chi tiết để xem thông tin đơn hàng
Tại đây hệ thống cung cấp cho admin các chức năng như:
  • Phê duyệt đơn hàng
  • Hủy đơn
  • Cập nhật trạng thái thanh toán cho đơn hàng
  • ….
Bước 3: Chọn [Cập nhật trạng thái] thanh toán để điều chỉnh trạng thái thanh toán cho đơn hàng
Admin có thể chọn:
  • Chưa thanh toán
  • Đã thanh toán
Sau khi admin thực hiện điều chỉnh trạng thái thanh toán tại màn hình App admin, trạng thái của đơn hàng của user cũng sẽ được cập nhật điều chỉnh tương ứng.