Danh sách đối tác

Quản lý danh sách các đại lý (đối tác), thực hiện các chức năng: Cấp quyền và bỏ quyền đối tác

Tại màn hình trang quản trị, Admin truy cập Modules Hệ thống -> Danh sách đối tác.

Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách đối tác:

Cấp quyền đôi tác

Tại màn hình trang Danh sách đăng kí đối tác, Admin chọn [Cấp quyền đối tác] để thực hiện cấp quyền.

Sau khi duyệt xong thì CTV sẽ nhận được thông báo về App bán hàng

Bỏ quyền đối tác

Tại mục Danh sách đối tác, Admin chọn [Bỏ quyền đối tác] tương ứng với đối tác cần bỏ quyền.

Kiểm tra danh sách giới thiệu của đối tác

Để kiểm tra danh sách giới thiệu của đối tác, Admin chọn chức năng [Danh sách giới thiệu] tương ứng với đối tác đó.

Màn hình lúc này sẽ hiển thị Danh sách các khách hàng do đối tác đó giới thiệu ra.

Last updated