Danh sách đối tác

Quản lý danh sách các đại lý (đối tác), thực hiện các chức năng: Cấp quyền và bỏ quyền đối tác

Tại màn hình trang chủ hệ thống, Admin truy cập Modules Đối tác -> Danh sách đối tác.

Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách đối tác:

I. CẤP QUYỀN ĐỐI TÁC

1. Tìm tài khoản để cấp quyền

Bước 1: Tại màn hình trang Danh sách đối tác, Admin nhập số điện thoại của tài khoản cần cấp quyền đối tác, sau đó chọn [Tìm kiếm]

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin đối tác, Admin chọn [Cấp quyền đối tác] để thực hiện cấp quyền.

Tại Danh sách đăng ký tài khoản đối tác

Bên cạnh việc tìm kiếm thông tin của đối tác và cấp quyền, Admin có thể kiểm tra danh sách các tài khoản đã đăng ký đối tác tại mục Danh sách đăng ký tài khoản đối tác. Admin chọn [Cấp quyền đối tác] để thực hiện cấp quyền.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cấp quyền, Admin chọn [Đồng ý] để hoàn tất quá trình cấp quyền.

2. BỎ QUYỀN ĐỐI TÁC

Bước 1: Tại mục Danh sách đối tác, Admin chọn [Bỏ quyền đối tác] tương ứng với đối tác cần bỏ quyền.

Bước 2: Hệ thống hiển thị cảnh báo về việc xóa bỏ quyền đối tác, Admin chọn [Xóa] để hoàn tất.

3. KIỂM TRA DANH SÁCH GIỚI THIỆU CỦA ĐỐI TÁC

Để kiểm tra danh sách giới thiệu của đối tác, Admin chọn chức năng [Danh sách giới thiệu] tương ứng với đối tác đó.

Màn hình lúc này sẽ hiển thị Danh sách các khách hàng do đối tác đó giới thiệu ra.

Last updated