Địa chỉ khách hàng

Tại MODULES Khách hàng chọn menu địa chỉ khách hàng:

Hệ thống cung cấp cho quản trị 1 số các chức năng sau :

  • Filter

  • Thay đổi trạng thái

  • Sửa thông tin

Hiển thị trên app:

FILTER

Tại màn hình danh sách Khách hàng, nhập thông tin muốn tìm kiếm tại ô Tìm kiếm (thường sẽ là tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại, địa chỉ của khách hàng)

Hệ thống trả về dữ liệu phù hợp theo tiêu chí vừa thực hiện tìm kiếm.

TRẠNG THÁI

User có thể thay đổi trạng thái bằng việc tích để Hiển thị trạng thái hoặc bỏ tích để Ẩn ở cột trạng thái.

SỬA THÔNG TIN

Bước 1: Tại màn hình Địa chỉ khách hàng, chọn “Sửa”

Màn hình pop-up “Thông tin giao hàng” hiển thị trên màn hình, tại đây, user nhập thông tin muốn thay đổi theo các trường quy định và bấm “Lưu” để hoàn tất sửa đổi.

Màn hình hiển thị thông báo Cập nhật thành công.

Last updated