Sửa thông tin cửa hàng

A. Mô tả cách hiển thị các thông tin trên menu Thông tin cửa hàng
Chức năng này hỗ trợ user có thể thực hiện điều chỉnh lại thông tin của cửa hàng bao gồm:
1. Tên cửa hàng: Hiển thị trên hóa đơn bán hàng
2. Địa chỉ: Hiển thị trên hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng
3. Thông tin cửa hàng: Hiển thị trong phần mô tả cửa hàng khi gửi link chia sẻ website cho khách
4. Logo cửa hàng ( logo chỉ áp dụng sửa trên website, đối với app khách hàng phải gửi thông tin cho ABAHA để cập nhật lại trên store)
5. Banner cửa hàng: Hiển thị khi gửi link chia sẻ website cho khách hàng:
6. Số điện thoại: Hiển thị trên website và hóa đơn bán hàng
7. Email: Hiển thị trên website
8. Áp dụng bảng giá sản phẩm cho cửa hàng: Chọn bảng giá hiển thị trên website và app
B. Hướng dẫn các thao tác chỉnh sửa
Bước 1: Chọn modules CỬA HÀNG
Bước 2: Chọn menu: Thông tin cửa hàng -> Sửa thông tin cửa hàng
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin chi tiết -> SỬA
Bước 4: Sau khi điều chỉnh lại thông tin, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYITS9XV-3PX6IM_wwd%2F-MYITnqwZt57oOT4IDCE%2F4.png?generation=1618455773121122&alt=media
để hoàn tất việc chỉnh sửa. Hệ thống Lưu lại thông tin vừa được điều chỉnh.
Ảnh minh họa trên website sau khi chỉnh sửa thông tin cửa hàng thành công: