Quản lý gói dịch vụ

Danh sách dịch vụ giúp admin quản lý các gói dịch vụ dành cho người dùng của cửa hàng. Các tính năng chính gồm:

 • Xem chi tiết thông tin gói dịch vụ

 • Thêm mới một gói dịch vụ

 • Sửa thông tin gói dịch vụ

 • Xóa thông tin gói dịch vụ: chỉ cho phép xóa các gói chưa có user sử dung.

Các thông tin quản lý trong bảng tại màn hình Danh sách dịch vụ:

 • ID: Id của gói dịch vụ

 • Tên dịch vụ: Tên của gói dịch vụ

 • Giá niêm yết: Giá niêm yết của gói, giống như giá niêm yết sản phẩm

 • Giá bán: Giá bán tới người mua, giống như giá bán sản phẩm

 • Hoa hồng giới thiệu mặc định: Hoa hồng giới thiệu cho CTV khi họ giới thiệu ra người khác mua các gói dịch vụ này. Hoa hồng mặc định áp dụng chung cho tất cả các cấp CTV. Trường hợp admin có cài đặt hoa hồng riêng cho từng cấp CTV trong cấu hình gói dịch vụ thì hệ thống sẽ ưu tiên lấy giá trị hoa hồng riêng.

 • Loại dịch vụ: Loại hình gói dịch vụ Có thời hạn hoặc Không có thời hạn (sử dụng vĩnh viễn)

 • Thứ tự hiển thị trên App: Thứ tự hiển thị các gói dịch vụ trên app

 • Hiển thị trên app: Ẩn/ hiện gói dịch vụ trên app:

- Nếu chọn Ẩn: gói dịch vụ này sẽ không nhìn thấy trên app

- Nếu chọn Hiện: gói dịch vụ này sẽ được nhìn thấy trên app

 • Gói được ưu tiên: Chọn gói được làm nổi bật hơn trên app bằng màu sắc

 • Hành động: - Sửa: Sửa gói dịch vụ - Xoá: Cho phép Xoá các gói chưa có user sử dụng

Last updated