Danh sách tin
Mục tin tức nhằm giúp doanh nghiệp quản lý luồng bài viết đăng tải, cập nhật tin tức sự kiện, thông tin khuyến mại,… tới khách hàng.
Vào Modules TIN TỨC chọn menu Danh sách tin tức

THÊM TIN TỨC MỚI

1. Vào module Tin tức -> Danh sách tin -> Thêm tin tức
2. Nhập tiêu đề và nội dung tin tức:
Nhập đủ thông tin tại tab Thêm.

SỬA NỘI DUNG TIN TỨC

Bước 1: Vào mục Tin Tức -> Danh sách tin -> Chọn tin tức cần sửa hoặc xóa
Bước 2: Chọn chỉnh sửa hoặc xóa tin tức:
Hoàn tất nội dung cần chỉnh sửa chọn Sửa
Xác nhận xóa tin tức (nếu muốn)
Last modified 3mo ago