Báo cáo nhận voucher

Bước 1: Chọn module Thống kê:

Bước 2: Vào menu Báo cáo nhận voucher -> Hệ thống thống kế các chương trình voucher khách hàng đã nhận:

Last updated