Sửa thông tin chân trang

Quý khách có thể sửa nội dung Footer (Coppyright..., phát triển bởi...) trên app/ website

Bước 1: Vào Modules CỬA HÀNG

Bước 2: Chọn menu " Sửa thông tin chân trang" Chỉnh sửa nội dung như mong muốn sau đó bấm Lưu

Hiển thị phần chân trang trên app:

Hiển thị phần chân trang trên website

Last updated