Cấu hình giao vận cho đơn vị giao vận bên ngoài

Kết nối với giao vận riêng hoặc đơn vị giao vận bên ngoài

Bước 1: Tại Web Admin chọn Modules Giao Vận

Bước 2: Tại Modules Giao vận → Cấu hình giao vận nhập thông tin của cửa hàng.

Admin chọn cấu hình giao vận để kết nối.

Admin Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin người gửi khi tạo đơn giao vận:

Tên người gửi

Số điện thoại

Khối lượng trung bình đơn hàng

Ghi chú của cửa hàng

Địa chỉ tỉnh thành/ quận huyện/ phường xã

Tọa độ vị trí (cách lấy tọa độ tại đây)

Lưu ý: tại mục Vĩ độ và Kinh độ có hướng dẫn chi tiết tại “Cách xác định và lấy tạo độ trên google map”

Bước 3: Cấu hình chi phí vận chuyển.

Chọn cấu hình chi phí vận chuyển là “Giá trị đơn hàng” và cấu hình cho từng mức theo mong muốn → “Cập nhật” để hoàn tất thao tác.

Đơn hàng đặt trên App sẽ được hiển thị như sau:

Last updated