IV. Quản lý cộng đồng

1. Bài viết trong nhóm

Truy cập: Module Cộng đồng ➝ Bài viết trong nhóm

Bài viết trong nhóm giúp admin quản lý được tất cả bài viết mà các thành viên đăng trên cộng đồng. Admin có quyền:

 • Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt bài viết

 • Sửa bài viết

 • Xoá bài viết

 • Lọc bài viết theo trạng thái phê duyệt, theo nhóm cộng đồng

 • Tìm kiếm bài viết theo nội dung

 • Thêm mới bài viết

2. Nhóm cộng đồng

Truy cập: Module Cộng đồng ➝ Nhóm cộng đồng

Admin có thể quản lý tất cả các nhóm cộng đồng trong hội nhóm. Việc phân chia thành từng nhóm giúp tối ưu nội dung hiển thị trong cộng đồng hơn.

Để tạo mới nhóm cộng đồng, admin chọn chức năng [Tạo mới]

Màn hình mở trang Tạo nhóm cộng đồng, admin điền các thông tin khởi tạo bao gồm:

 • Tên nhóm

 • Mô tả nhóm

 • Avatar nhóm cộng đồng

 • Banner nhóm cộng đồng

Ấn Tạo nhóm cộng đồng để khởi tạo.

Sau khi tạo mới, nhóm cộng đồng sẽ được hiện thị trong danh sách.

Admin có thể thao tác:

 • Ẩn/hiện nhóm cộng đồng

 • Sửa nhóm cộng đồng

 • Lọc nhóm cộng đồng theo trạng thái hoặc ngày tạo

 • Tìm kiếm nhóm theo tên nhóm

3. Cấu hình cộng đồng

Truy cập: Module Cộng đồng ➝ Cấu hình cộng đồng

Cấu hình tự động phê duyệt bài viết: Khi bật chức năng này thì khi đăng một bài viết lên mục cộng đồng sẽ được phê duyệt ngay, bài viết sẽ được phép hiển thị, bình luận, like, share

Cấu hình Ẩn chức năng comment: Chức năng comment được mặc định trong hệ thống ở phần tin tức. Khi chọn "Ẩn chức năng comment" thì hệ thống sẽ hiển thị ra các chức năng như

 • Tự động duyệt comment sản phẩm

 • Tự động duyệt comment tin tức

 • Tự động duyệt comment bài viết

 • Tự động duyệt comment sự kiện

 • Tự động duyệt comment phiếu đăng ký dịch vụ

Last updated