Lượt xem sản phẩm

Bước 1: Chọn module Thống kê:

Bước 2: Vào menu Báo cáo -> Lượt xem sản phẩm

Danh sách thống kê lượt xem sản phẩm trên app

Last updated