Comment on page

Lượt xem sản phẩm

Bước 1: Chọn module Thống kê:
Bước 2: Vào menu Báo cáo -> Lượt xem sản phẩm
Danh sách thống kê lượt xem sản phẩm trên app