Kịch bản thông báo

Bước 1: Chọn modules Thông báo

Bước 2: Tại menu Kịch bản thông báo -> chọn Thêm mới

Bước 3: Tạo Kịch bản thông báo mới

  1. Cài đặt tin thông báo loại 1 lần

  • Chọn 1 lần tại Loại tin thông báo

  • Bổ sung thời gian thông báo, Tiêu đề, Nội dung

  • Chọn đường dẫn đến trang tin trên App để Khách hàng dễ dàng trỏ đến được nơi triển khai nhanh nhất

Last updated