Cửa hàng Online

Để sử dụng chức năng này Admin cửa hàng cần liên hệ với Abaha để được cấu hình.

I. Các chức năng

Chức năng cửa hàng Online dùng để quản lý nhiều site và cung cấp điểm cho các site đó.

Bước 1: Tại module Chuỗi -> Cửa hàng online -> Chọn Thêm mới để thêm các cửa hàng vào App.

Bước 2: Chọn cửa hàng muốn cho vào chuỗi. Khi nhấn vào thì hệ thống sẽ hiển thị các cửa hàng mà tài khoản này đang làm admin. Sau khi chọn xong và nhấn Cập nhật thì cửa hàng sẽ được đưa vào trong danh sách.

Bước 3: Tính năng Xóa, Cấp điểm và Rút điểm cho cửa hàng:

1. Xóa cửa hàng ra khỏi chuỗi cửa hàng hiện tại

2.Cấp điểm

Cung cấp số điểm nhất định cho ví điểm của cửa hàng con đó. Tại đây admin có thể thấy được số điểm tối đa còn lại có thể cung cấp cho cửa hàng con đó.

3.Rút điểm

  • Rút điểm: Rút số điểm nhất định của cửa hàng con đó. Tại đây admin có thể thấy được số điểm tối đa còn lại của cửa hàng con đó.

II. Thông tin cấu hình chung

Đây là cấu hình để mở chức năng nhiều cửa hàng vui lòng lin hệ Abaha để bật tắt:

Khi mở/tắt chế độ nhiều cửa hàng

  • Khi mở chế độ này, vào App sẽ có 1 trang danh sách cửa hàng, khách hàng chọn cửa hàng để vào mua hàng.

  • Thêm cửa hàng vào danh sách Chuỗi cửa hàng trong app: Tài khoản ADMIN có quyền thêm các cửa hàng từ danh sách các cửa hàng mà tài khoản này quản lý.

  • Trang Danh sách khách hàng được vào trang Chọn cửa hàng:

    • Nhập số điện thoại khách hàng được chọn cửa hàng -> Tìm kiếm -> Khách hàng sẽ được thêm vào trang chọ cửa hàng.

    • Nếu không chỉ định riêng cho bất kỳ khách hàng nào thì tất cả khách hàng sẽ đều nhìn thấy các gian hàng.

Last updated