Xem chi tiết chương trình voucher

Tại màn danh sách chương trình voucher -> chọn vào tên chương trình vuocher để xem chi tiết chương trình voucher

Tại màn hình cũng có 2 tính năng sau:

  • Thêm mã vào chương trình voucher

  • Xóa voucher trong chương trình

Tại màn hình sẽ có 3 tab thông tin:

  • Danh sách voucher chưa sử dụng

  • Danh sách voucher đã được tạo cho user

  • Danh sách voucher đã được sử dụng

Last updated