10. Thông báo
Push notifications: hay còn gọi là thông báo đẩy
Copy link