Mô hình CTV 1 cấp

Cấu hình

Bước 1: Quản trị cửa hàng liên hệ với Abaha để cấu hình chức năng sản phẩm

Bước 2: Quản trị cửa hàng vào chức năng Danh sách Đối tác thuộc Module Hệ thống để cấp quyền CTV cho người dùng

Ví dụ minh họa

  • A giới thiệu B

  • A được set là CTV, B không được cấp quyền CTV

  • B mua hàng với giá bán của sản phẩm theo cấu hình sản phẩm

  • Khi đơn hàng được Hoàn thành và Quản trị cửa hàng vào Xác nhận hoa hồng thì A được nhận hoa hồng

  • Hoa hồng được set cho sản phẩm tại chức năng Hoa hồng và tích điểm: sản phẩm X1 có giá trị: 539.000đ Set 10% hoa hồng đối tác cho sản phẩm X1 là: 53.900đ

Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: B mua sản phẩm X1 -> A được hưởng hoa hồng

Khi đơn hàng Hoàn thành được Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì A nhận được % hoa hồng từ đơn hàng của B là 53.900đ và B không nhận được hoa hồng.

Trường hợp 2: A là CTV mua sản phẩm X1, màn hình chi tiết sản phẩm của CTV hiển thị % hoa hồng sản phẩm. A vẫn phải thanh toán 539.000đ cho đơn hàng

Khi đơn hàng hoàn thành, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì A nhận được 10% hoa hồng sản phẩm

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xác nhận hoa hồng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì mới hiển thị trên màn hình đơn hàng đối tác Quản trị cửa hàng chọn vào Xác nhận hoa hồng để CTV nhận được hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem chi tiết hoa hồng từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng có thể xem chi tiết hoa hồng trả cho CTV theo từng đơn hàng bằng cách vào màn hình Đơn hàng đối tác chọn Xem hoa hồng

Hoa hồng này được gọi là hoa hồng giới thiệu

Hướng dẫn quản trị cửa hàng Hủy xác nhận hoa hồng

Dành cho quản trị cửa hàng muốn hủy hoa hồng của một đơn hàng đã được xác nhận

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem Báo cáo hoa hồng

Chức năng hoa hồng đơn hàng giúp quản trị viên quản lý ngày tạo và ngày xét duyệt hoa hồng của từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng chọn Chức năng Hoa hồng để tra cứu hoa hồng với mô hình CTV 1 cấp

Chức năng tổng kết hoa hồng giúp quản trị viên tổng kết được doanh số và tổng hoa hồng được chia cho mỗi CTV

Last updated