Comment on page

Cài đặt bán âm

Admin có thể tiến hành cài đặt cấu hình bán âm cho App hoạt động váo thao tác sau:
Cấu hình cho phép cửa hàng bán âm
Khi bật chức năng này, sản phẩm hết tồn kho vẫn đặt hàng được.
Có thể chọn 1 số sản phẩm vẫn bán theo tồn kho bằng cách chọn riêng theo danh sách bên dưới.