Tài khoản phân quyền

Tài liệu này dùng để hướng dẫn người dùng sử dụng chức năng Phân quyền cho từng nhóm đối tượng trên Web admin

I. Giới thiệu:

Phân quyền là việc phân bổ quyền hạn cho một thành viên được làm gì và không được làm gì trong trang quản trị admin. Tính năng phân quyền của Abaha được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty.

Quản trị viên hệ thống (quyền Admin) là người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống, đây là tài khoản có khả năng quản lý việc phân quyền trong phần mềm quản trị, điều này bao gồm quyền tạo, tùy chỉnh và xóa các vai trò.

Lưu ý: Cần BỎ QUYỀN và Phân quyền lại cho các tài khoản đã Phân quyền trước đây trừ tài khoản Admin tổng.

Phạm vị tài liệu

STT

ĐỐI TƯỢNG

CHỨC NĂNG

1

Admin cửa hàng

Tạo mới các nhóm quyền

2

Gán chức năng cho 1 nhóm quyền

3

Gán quyền vào người dùng

II. Chức năng dành cho Admin

1. Thêm mới quyền

Admin thực hiện tạo mới các nhóm quyền theo các bước như sau:

Bước 1: Vào module Cửa hàng -> Tài khoản phân quyền -> Thêm mới quyền

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên quyền, mô tả quyền sau đó bấm LƯU

Bước 3: Quản lý danh sách phân Quyền trên webadmin:

2. Tạo Chức năng cho nhóm Quyền:

Sau khi các Nhóm quyền được Admin tạo ra, Admin thực hiện thêm Chức năng tương ứng cho các Nhóm quyền này

Bước 2: Admin thực hiện tích chọn vào các chức năng của hệ thống muốn phân quyền sử dụng cho Nhóm quyền

Chọn LƯU để hoàn tất quy trình cấp quyền cho nhóm.

Lưu ý:

 • Muốn thực hiện thu hồi quyền đã cấp cho các nhóm, Amin thực hiện các bước tương tự như khi thực hiện Cấp quyền cho Nhóm.

 • Tại Pop-up Cập nhật chức năng cho quyền. Admin thực hiện bỏ tích chọn các chức năng đã chọn trước đó

 • Chọn [Lưu] để Cập nhật

3. Cấp quyền cho user

Sau khi đã hoàn tất quy trình Tạo mới quyền - Cấp quyền cho nhóm, Admin thực hiện đi gán quyền cho user/ đối tượng cụ thể, hệ thống cho các Nhóm quyền này

Bước 1: Tại menu Tài khoản phân quyền chọn -> Thêm tài khoản

Bước 2: Nhập số điện thoại muốn tìm kiếm để cấp quyền ​

Trường hợp 1: Số điện thoại đã có thông tin trên hệ thống do khách hàng đã đăng nhập trước đó.

Trường hợp 2: Số điện thoại được cấp quyền chưa có thông tin trên hệ thống

 • Bấm vào" vui lòng tạo mới/ cập nhật khách hàng" để tạo tài khoản cho user được cấp quyền

 • Điền đầy đủ thông tin user và chọn Quyền sau đó bấm LƯU để hoàn tất

Lưu ý:

 • Tất cả quyền = quyền Admin của site: có tất cả các chức năng mà hệ thống cung cấp

 • Các quyền còn lại (Nhóm quyền do Admin tạo thêm): có các chức năng theo Admin cấp cho nhóm trực thuộc

 • User sau khi được cấp quyền có thể truy cập được vào trang quản trị của cửa hàng, có các chức năng tương ứng được cấp

4. Bỏ quyền cho user

 • Tại module Cửa hàng -> Tài khoản phân quyền -> Tài khoản

 • Xác nhận bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản [ tên user] bấm Xóa để hoàn tất

 • Tài khoản sau khi bị bỏ quyền sẽ không thể truy cập được vào trang Quản trị của cửa hàng.

Last updated