Tin thông báo

Đây là một công cụ cho phép cửa hàng của bạn dễ dàng quản lý và kiểm soát tất cả các thông báo được gửi tự động bởi hệ thống.

Tin thông báo giúp cửa hàng quản lý được danh sách các thông báo tự động đã gửi cho khách hàng. Admin có thể tìm kiếm theo tiêu đề thông báo hoặc theo ngày gửi thông báo.

Tổng quan có các trường thông tin sau:

  • Ảnh thông báo

  • Tiêu đề thông báo

  • Nội dung gửi thông báo

  • Khách hàng nhận thông báo

  • Ngày tạo thông báo

  • Hành động cho phép thực hiện: Xoá thông báo

Last updated