Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng giúp Admin có thể quản lý được toàn bộ thông tin của khách hàng như: ID, tên khách hàng, ví điểm, hạng thành viên, ngày tạo tài khoản… Ngoài ra, Quản trị viên còn có quyền thực hiện các hành động khác như: thêm mới khách hàng, nạp/ rút điểm, tặng voucher thêm khách hàng vào nhóm lọc, set thành viên, khóa thành viên, xóa khách hàng.

Tại màn hình trang chủ hệ thống, Admin truy cập Moudules Khách hàng -> Danh sách khách hàng:

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông tin của khách hàng:

Tại đây, Admin có quyền thực hiện các chức năng như sau:

● Tra cứu thông tin chi tiết của khách hàng

● Thêm mới khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng

● Import excel, export excel

● Nạp/ rút điểm của khách hàng

● Tặng voucher cho khách hàng

● Kiểm tra danh sách giới thiệu

● Đổi người giới thiệu

● Gán nhóm lọc

● Set thành viên

● Khóa tài khoản khách hàng

● Xóa khách hàng

I. QUẢN LÝ CHUNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

A. XEM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Để xem thông tin chi tiết của 1 khách hàng, tại màn hình Danh sách khách hàng, Admin click chọn vào ID hoặc Tên khách hàng.

Lúc này, hệ thống mở ra màn hình thông tin chi tiết của khách hàng, gồm các trường thông tin:

● Thông tin khách hàng

● Thông tin số dư ví

● Thông tin phân hạng khách hàng

● Cuộc trò chuyện (Chat) hỗ trợ

● Lịch sử các đơn hàng đã đặt

● Danh sách voucher, trạng thái sử dụng voucher của khách hàng

● Danh sách các đơn hàng giới thiệu

● Thống kê doanh thu đối tác

● Thống kê danh sách đơn hàng nhận hoa hồng

B. THÊM MỚI KHÁCH HÀNG

Tại màn hình Danh sách khách hàng, Admin truy cập chức năng Hành động (góc phải ở trên màn hình), chọn [Thêm mới] để thực hiện thêm mới thông tin khách hàng.

Hệ thống hiển thị form Tạo mới khách hàng, Admin điền lần lượt các trường thông tin của khách hàng. Các trường thông tin có dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải điền. Chọn [Lưu] đã lưu lại thông tin vừa tạo mới.

C. IMPORT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tại mục Hành động ở màn Danh sách khách hàng, Admin chọn [Thêm từ Excel]

Hệ thống hiển thị form Import thông tin khách hàng, Admin chọn [Tải file], tiếp theo chọn [Import] để thực hiện tải dữ liệu khách hàng lên hệ thống.

Lưu ý: trước khi thực hiện tải file dữ liệu lên hệ thống, Admin nên tải file mẫu và điền theo các trường thông tin như file m

Sau khi import dữ liệu thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo đến Admin và dữ liệu vừa import thành công sẽ hiển thị ngay trên đầu của mục Danh sách khách hàng.

D. EXPORT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tại màn hình Danh sách khách hàng, Admin chọn biểu tượng Excel để thực hiện xuất thông tin khách hàng.

Hệ thống cho phép Admin có quyền xuất file excel thông tin khách hàng theo từng dữ liệu trường lọc cụ thể là: hạng thành viên, bảng giá, điểm bán, ngày tạo tài khoản. Khi Admin chọn trường lọc cụ thểm hệ thống sẽ trả về dữ liệu đúng với thông tin lọc.

Dữ liệu khi xuất xuống sẽ có định dạng file excel.

E. NẠP/ RÚT ĐIỂM NHIỀU KHÁCH HÀNG

Tại mục Hành động ở màn hình Danh sách khách hàng, Admin chọn [Nạp/ rút điểm]

Hệ thống sẽ hiển thị form Nạp/ rút điểm cho khách hàng qua file Excel. Admin điền các trường thông tin trong form, gồm có: nội dung, lựa chọn ví để thực hiện nạp/ rút điểm, nhập mật khẩu.

Tiếp theo, chọn [Tải file] để thực hiện tải file dữ liệu lên hệ thống. Sau khi hoàn tất tải file, chọn [Xác nhận] để hoàn tất tải dữ liệu.

Lưu ý: trước khi thực hiện tải file, Admin cần tải file mẫu về trước, sau đó bổ sung thông tin theo như nội dung file mẫu.

F. THÊM NHIỀU KHÁCH HÀNG VÀO NHÓM LỌC

Tại màn hình Danh sách khách hàng, Admin chọn Hành động -> [Thêm vào nhóm lọc]

Hệ thống hiển thị form Import excel khách hàng vào phân nhóm, Admin click chọn nhóm khách hàng, sau đó chọn [Tải file] để tải dữ liệu khách hàng lên hệ thống, chọn [Import] để hoàn tất phân nhóm cho dữ liệu khách hàng vừa tải lên.

Lưu ý: trước khi thực hiện tải file, Admin cần tải file mẫu về trước, sau đó bổ sung thông tin theo như nội dung file mẫu.

Trường hợp nếu chưa có nhóm lọc, Admin chọn [+Tạo nhóm lọc mới] để thêm nhóm lọc.

II. QUẢN TRỊ CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Ở màn hình Danh sách khách hàng, Admin thực hiện các hành động cho từng đối tượng cụ thể bằng cách click vào biểu tượng dấu ba chấm ở cuối dòng.

A. CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tại màn hình Danh sách khách hàng, Admin có quyền cập nhật thông tin khách hàng bằng cách chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở dòng tương ứng với khách hàng cần cập nhật, chọn [Cập nhật]

Hệ thống hiển thị form Sửa thông tin khách hàng, Admin lần lượt điền các trường thông cần cập nhật. Lưu ý: các trường thông tin có dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải điền. Chọn [Lưu] để lưu lại thông tin vừa cập nhật.

B. TẶNG VOUCHER

Để thực hiện tặng voucher cho khách hàng, Admin chọn dòng tương ứng với tên khách hàng cần tặng voucher, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm và chọn [Tặng voucher].

Hệ thống hiển thị form Tặng voucher khách hàng, Admin lựa chọn voucher muốn tặng cho khách hàng, chọn [Tặng voucher] để hoàn tất tặng voucher cho khách hàng.

C. TẶNG ĐIỂM/ RÚT ĐIỂM

Ở màn Danh sách khách hàng, Admin chọn Tặng điểm/ rút điểm khách hàng tương ứng.

Chọn Tặng điểm nếu muốn tặng điểm cho khách hàng, hệ thống hiển thị form tặng điểm:

Admin nhập các trường thông tin cần để hoàn tất việc tặng điểm:

Tương tự, nếu muốn rút điểm khách hàng, Admin chọn Rút điểm, hệ thống hiển thị form Rút điểm từ khách hàng:

Lưu ý: Mật khẩu để tặng/ rút điểm, Quý khách truy cập vào App Abaha Admin, thay đổi mật khẩu trên App Admin và nhập mật khẩu đó khi tặng/ rút điểm.

D. GÁN NHÓM LỌC

Admin có quyền thực hiện gán nhóm lọc cho từng khách hàng cụ thể. Admin cần tạo nhóm lọc trước khi thực hiện Gán nhóm lọc.

E. SET THÀNH VIÊN

Ở màn hình Danh sách khách hàng, Admin chọn Set thành viên của khách hàng tương ứng.

Hệ thống hiển thị form Set tài khoản [Khách] là thành viên, Admin lựa chọn hạng thành viên tương ứng, chọn [Xác nhận] để hoàn thành quá trình set thành viên.

F. MÃ QR GIỚI THIỆU CỦA TỪNG USER

Tại trang Danh sách khách hàng, admin chọn chức năng Xem mã QR giới thiệu. Màn hình sẽ hiển thị mã QR giới thiệu của khách hàng đó cho phép tải mã qr xuống và sao chép link.

  • Khi người dùng sử dụng điện thoại để quét mã QR này:

- Nếu thiết bị chưa cài app sẽ mở link tải app, vào app sẽ vào cây giới thiệu

- Nếu thiết bị đã cài app app, sẽ mở ra home của app

  • Ngoài ra, cũng có thể sao chép link giới thiệu để gửi đến người khác. Nếu chọn mở link trên thiết bị điện thoại sẽ xử lý giống dùng điện thoại quét mã QR.

G. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Hệ thống còn cung cấp các tính năng khác để quản trị cá nhân khách hàng, gồm có:

1. Kiểm tra danh sách giới thiệu

2. Đổi người giới thiệu

3. Chuyển cửa hàng

4. Khóa

5. Xem cây cấp trên

Last updated