Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo giá trị đơn hàng

-> Updating

Cấu hình

Để sử dụng mô hình hoa hồng nhiều cấp Quản trị viên cần liên hệ với Abaha để được cấu hình.

Bước 1: Quản trị cửa hàng chọn Module Đối tác -> Chọn Cài đặt hoa hồng để cấu hình % hoa hồng các cấp được nhận

Bước 2: Quản trị cửa hàng vào chức năng Danh sách đôi tác thuộc Module Hệ thống để cấp quyền CTV cho người dùng

Ví dụ minh họa

Cụ thể cấu hình hoa hồng:

A, B, C1 là cộng tác viên, C2 là khách lẻ

A: 10%, B: 20%, C1: 30%

Set cấu hình hoa hồng cho từng sản phẩm tại màn hình Hoa hồng và tích điểm:

  • sản phẩm X1 với giá bán 439.000đ, HH được set cho sản phẩm X1 là 10% = 43.900đ

Trường hợp 1: C2 là khách lẻ mua hàng

  • C2 nhận được hoa hồng cấp CTV = 439.000*30% = 131.700đ tương đương với cấp C1

  • B nhận được 439.000*20% = 87.800đ theo cấp và nhận được HH sản phẩm giới thiệu ra khách lẻ là 43.900đ

-> Tổng tiền B nhận được là: 131.700đ

  • A nhận được 439.000*10% = 43.900đ

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xác nhận hoa hồng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì mới hiển thị trên màn hình đơn hàng đối tác Quản trị cửa hàng chọn vào Xác nhận hoa hồng để CTV nhận được hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem chi tiết hoa hồng từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng có thể xem chi tiết hoa hồng trả cho CTV theo từng đơn hàng bằng cách vào màn hình Đơn hàng đối tác chọn Xem hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng Hủy xác nhận hoa hồng

Dành cho quản trị cửa hàng muốn hủy hoa hồng của một đơn hàng đã được xác nhận

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem Báo cáo hoa hồng

Chức năng hoa hồng đơn hàng giúp quản trị viên quản lý ngày tạo và ngày xét duyệt hoa hồng của từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng chọn Chức năng Hoa hồng để tra cứu hoa hồng với Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo giá trị đơn hàng

Chức năng Tổng kết hoa hồng giúp quản trị viên tổng kết được doanh số và tổng hoa hồng được chia cho mỗi CTV

Trường hợp 2: C1 là CTV mua hàng

C1 mua hàng X2 với trị giá 100.000đ, hoa hồng sản phẩm X2 là 10% là 10.000đ và sản phẩm X3 giá trị 30.000đ, sau khi Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì:

  • C1 nhận được tiền hoa hồng 130.000*30% = 39.000đ và 10.000đ của hoa hồng sản phẩm X2

  • B nhận được 130.000*20% = 26.000đ theo % giá trị đơn hàng của C1

  • A nhận được 130.000*10% = 13.000 theo % giá trị đơn hàng của C1

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xác nhận hoa hồng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì mới hiển thị trên màn hình đơn hàng đối tác Quản trị cửa hàng chọn vào Xác nhận hoa hồng để CTV nhận được hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem chi tiết hoa hồng từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng có thể xem chi tiết hoa hồng trả cho CTV theo từng đơn hàng bằng cách vào màn hình Đơn hàng đối tác chọn Xem hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng Hủy xác nhận hoa hồng

Dành cho quản trị cửa hàng muốn hủy hoa hồng của một đơn hàng đã được xác nhận

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem Báo cáo hoa hồng

Chức năng hoa hồng đơn hàng giúp quản trị viên quản lý ngày tạo và ngày xét duyệt hoa hồng của từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng chọn Chức năng Hoa hồng để tra cứu hoa hồng với Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo giá trị đơn hàng

Chức năng Tổng kết hoa hồng giúp quản trị viên tổng kết được doanh số và tổng hoa hồng được chia cho mỗi CTV

Last updated