Quản lý sản phẩm

Nơi quản lý trạng thái sản phẩm trong sàn

Trang Quản lý sản phẩm sinh ra với mục đích quản lý trạng thái và rà soát sản phẩm trong Sàn hoặc trong Cửa hàng cụ thể

  1. Đối với Sàn - Tính năng Search giúp cho Sàn lọc và quản lý được tên sản phẩm được bộ công thương cho phép kinh doanh trên Sàn. - Ở trường hợp gõ các cụm từ cấm vào trong ô tìm kiếm để rà soát xem có sản phẩm nào không hợp lệ đang được kinh doanh trên Sàn không.

  2. Đối với Cửa hàng - Sàn sẽ kiểm soát được sản phẩm của cửa hàng liệu có bị chênh giá quá cao với việc cửa hàng đó đang bán thực tế bên ngoài không? Bằng việc tìm và chọn cửa hàng.

- Sàn sẽ kiểm tra xem cửa hàng có đang setup giá đúng với Nhóm cửa hàng họ đăng ký không? Ví dụ: Cửa hàng A đăng ký với Sàn tham gia chương trình Giảm 50% giá cho toàn bộ sản phẩm. Sàn lọc sản phẩm theo cửa hàng A để xem các sản phẩm trong cửa hàng A giá bán có bằng 50% giá niêm yết không? - Sàn sẽ biết được số loại sản phẩm hiện đang được kinh doanh ở hệ thống mình có bao nhiêu.

Last updated