Hướng dẫn chuyển TK Appstore và Google Play từ Abaha sang TK của khách hàng
1. Chuyển tài khoản Appstore Connect:
Khách hàng cần cung cấp cho Abaha các thông tin sau
  • Sau khi Abaha chuyển app sang thì tài khoản owner cần xác nhận thì mới hoàn thành được luồng chuyển.
=> Khách hàng không cần share quyền mà chỉ cần xác nhận khi app sang tới nơi, hoặc đưa Abaha thông tin tài khoản Apple (Appleid, password) để Abaha accept giúp
2. Chuyển tài khoản Google Play Console:
  • Cần transactionID - khách hàng truy cập https://pay.google.com, đăng nhập bằng tài khoản muốn nhận app rồi gửi Abaha mã như hình
Could not load image
Copy link