Mô hình kinh doanh cộng tác viên Affiliate

Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán và hưởng hoa hồng trên mỗi đơn hàng của khách hàng.

I. Hướng dẫn các bước triển khai:

1. Để trở thành ĐỐI TÁC ( CTV) khách hàng cần đăng ký thông tin với shop và chờ phê duyệt

2. Admin phê duyệt quyền ĐỐI TÁC cho cộng tác viên

Admin cần cấp quyền cho ĐỐI TÁC để được hưởng chính sách hoa hồng.

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị và chọn modules ĐỐI TÁC

Bước 2: Vào menu Danh sách ĐỐI TÁC, nhập số điện thoại của CTV cần cấp quyền

-> bấm Tìm kiếm

Bước 3: Chọn Cấp quyền ĐỐI TÁC ( cộng tác viên )

II. Luồng xử lý

  1. User A vào app và nhập mã giới thiệu là SĐT của user B

  2. Admin cấp quyền ĐỐI TÁC cho user B

  3. User A mua hàng ( sản phẩm X có giá bán 200.000 đồng - hoa hồng của sản phẩm là 10%)

  4. Hệ thống tính toán và trả về màn hình Thông tin chi tiết đơn hàng:

a) Nếu user A là user thường ( không được cấp quyền đối tác )

+ Trang thông tin sản phẩm và chi tiết đơn hàng => không hiển thị hoa hồng CTV nhận đc khi mua hàng

+ Hệ thống ghi nhận Hoa hồng được phân bổ cho user người giới thiệu (user B)

+ Khi đơn hàng của A đặt có trạng thái = Hoàn thành, tại trang danh sách đơn hàng đối tác, Truy cập vào đơn hàng trên, click [Xem hoa hồng] => hiển thị hoa hồng cho CTV, tên CTV hưởng Hoa hồng là user B

b) Nếu user A được cấp quyền làm CTV:

+ Trang thông tin sản phẩm và chi tiết đơn hàng => hiển thị hoa hồng CTV nhận đc khi mua hàng

+ Hệ thống ghi nhận Hoa hồng được phân bổ cho user A

+ Khi đơn hàng của A đặt có trạng thái = Hoàn thành, tại trang danh sách đơn hàng đối tác, Truy cập vào đơn hàng trên, click [Xem hoa hồng] => hiển thị hoa hồng cho CTV, tên CTV hưởng Hoa hồng là user A

c) Trường hợp A nhập mã giới thiệu là SĐT của B, sau đó A được cấp quyền làm CTV:

+ Trang thông tin sản phẩm và chi tiết đơn hàng => hiển thị hoa hồng CTV nhận đc khi mua hàng

+ Hệ thống ghi nhận Hoa hồng được phân bổ cho user A

+ Khi đơn hàng của A đặt có trạng thái = Hoàn thành, tại trang danh sách đơn hàng đối tác, Truy cập vào đơn hàng trên, click [Xem hoa hồng] => hiển thị hoa hồng cho CTV, tên CTV hưởng Hoa hồng là user A

Note:

- Đối với site có thiết lập Thông tin cấu hình các khoản thuế/phí, trong trang chi tiết đơn hàng sẽ thể hiện rõ mức phí này. Ghi nhận [Tổng hoa hồng] là số tiền cuối cùng CTV nhận được sau khi đã trừ các khoản Thuế/ Phí

- Trang đơn hàng đối tác, mục [Xem hoa hồng] của đơn hàng cột [Số tiền nhận được] = [Tổng hoa hồng] ghi nhận trên App của đơn hàng

Last updated