Quản lý bình luận

Khách hàng có thể bình luận ngay trên bài viết hoặc sản phẩm của bạn. ( tính năng giống Like, bình luận, chia sẻ trên facebook)

Nhưng các bình luận của khách hàng sẽ không tự động phê duyệt mà phải quản trị trang phê duyệt bình luận để tránh khách hàng spam và nội dung tiêu cực.

Bước 1: Chọn Modul tin tức > Quản lý bình luận

Bước 2 : Chọn bình luận phù hợp để phê duyệt > Tích vào ô vuông > Tuỳ chọn phê duyệt ( Phê duyệt - Bỏ phê duyệt - Xoá bình luận )

Sau khi tuỳ chọn phù hợp sẽ hiển thị thông báo cập nhật bình luận thành công ở góc màn hình.

Bạn có thể lọc bình luận bằng cách chọn mục tình trạng và thời gian lọc ở góc phải màn hình.

Last updated