Quản lý bình luận

Khách hàng có thể bình luận ngay trên bài viết hoặc sản phẩm của bạn. ( tính năng giống Like, bình luận, chia sẻ trên facebook)

Nhưng các bình luận của khách hàng sẽ không tự động phê duyệt mà phải quản trị trang phê duyệt bình luận để tránh khách hàng spam và nội dung tiêu cực.

Bình luận có 2 loại:

  • Tự động duyệt

  • Cần Admin duyệt

Để sử dụng 2 tính năng này Quản trị của hàng cần liên hệ cho Abaha để cấu hình.

Bước 1: Chọn Module tin tức > Quản lý bình luận

Bước 2 : Chọn bình luận phù hợp để phê duyệt > Tích vào ô vuông > Tuỳ chọn phê duyệt ( Phê duyệt - Bỏ phê duyệt - Xoá bình luận )

Sau khi tuỳ chọn phù hợp sẽ hiển thị thông báo cập nhật bình luận thành công ở góc màn hình.

Quản trị cửa hàng có thể lọc bình luận theo trạng thái bình luận và theo nguồn

Last updated