Đăng ký số D-U-N-S

Bước 1:Vào trang support của developer apple( https://developer.apple.com/support/D-U-N-S/ )=> Đăng nhập Apple ID

Nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại -> Tin cậy

Bước 2: D-U-N-S Number look up tool to ( Kiểm tra doanh nghiệp đã có số DUNS hay chưa)

Bước 3: click box => Submit

Bước 4: Điền thông tin

(1) Chọn khu vực (Quốc Gia)

(2) Tên pháp nhân (tên Tiếng Anh)

(3) Địa chỉ đường phố

(4) Thị trấn, Thành phố

(5) Tỉnh

(6) Mã bưu điện

(7) Số điện thoại

(8) Tên

(9) Họ

(10) Số điện thoại cơ quan

(11) Email công việc

=> Nhập mã trong hình

=> Tiếp tục

Bước 5: Chọn “Continue” -> Chờ đợi mã D-U-N-S được gửi về Email đã cung cấp

Last updated