Tỉnh thành/khu vực

Chức năng này giúp cho khách hàng khi vào app lần đầu có thể chọn khu vực địa lý như tỉnh, thành phố qua đó đưa khách hàng đến điểm bán đã được phân cho tỉnh, thành phố mà khách hàng đã chọn.

1. Giới thiệu tính năng:

Giúp Admin xác định các khu vực địa lý được phân cho điểm bán nào của bên mình.

Tính năng Chọn khu vực khi vào App: phù hợp với mô hình bán hàng theo khu vực

- Mỗi khu vực sẽ được 1 kho/điểm bán phụ trách giao hàng. Mỗi điểm bán có thể phụ trách nhiều kho. Khách hàng vào App sẽ chọn Khu vực của mình.

- Khi đặt hàng, đơn hàng được đẩy tới điểm bán phụ trách. Cần bật chức năng Khách hàng [Chọn khu vực hoạt động trong lần đầu vào App]

Lưu ý: Chức năng này cần Quản trị hệ thống hỗ trợ mở thì mới chạy được. Vui lòng gửi yêu cầu tới Quản trị hệ thống tại để được hỗ trợ.

2. Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Admin vào module Chuỗi cửa hàng chọn menu Khu vực/vùng

Bước 2: Thêm mới khu vực/ vùng:

Cách 1: Thêm mới thủ công

Admin sẽ điền tên khu vực sau đó sẽ chọn điểm bán sẽ phụ trách điểm bán đó và chọn thứ tự sắp xếp của khu vực đó

Cách 2: Tạo khu vực địa lý mặc định : Hệ thống sẽ tạo ra 63 tỉnh thành có sẵn cho khách hàng

Ngoài ra khách hàng có thể ẩn hiện từng khu vực nếu không sử dụng nữa hoặc chỉnh sửa lại thông tin của khu vực đó

Last updated