Tỉnh thành/khu vực

Để sử dụng chức năng này Admin cửa hàng cần liên hệ với Abaha để được cấu hình.

Chức năng này giúp cho khách hàng khi vào app lần đầu có thể chọn khu vực địa lý như tỉnh, thành phố qua đó đưa khách hàng đến điểm bán đã được phân cho tỉnh, thành phố mà khách hàng đã chọn.

1. Hướng dẫn tính năng

Sau khi khách hàng đăng nhập vào App tại màn hình điền thông tin sẽ hiển thị Chọn khu vực Tỉnh/Thành phố. Khách hàng tùy chọn khu vực mà mình mong muốn, khu vực đó sẽ được gắn với kho/điểm nhận hàng của cửa hàng.

Tính năng Chọn khu vực khi vào App: phù hợp với mô hình bán hàng theo khu vực

  • Mỗi khu vực sẽ được 1 kho/điểm bán phụ trách giao hàng. Mỗi điểm bán có thể phụ trách nhiều kho. Khách hàng vào App sẽ chọn Khu vực của mình.

  • Khi đặt hàng, đơn hàng được đẩy tới điểm bán phụ trách. Cần bật chức năng Khách hàng [Chọn khu vực hoạt động trong lần đầu vào App]

Lưu ý: Chức năng này cần Quản trị hệ thống hỗ trợ mở thì mới chạy được. Vui lòng gửi yêu cầu tới Quản trị hệ thống để được hỗ trợ.

2. Hướng dẫn sử dụng

Admin vào module Chuỗi chọn menu Khu vực/vùng -> Chọn Thêm mới khu vực/ vùng

Cách 1: Thêm mới thủ công

Admin chọn Thêm mới sẽ hiển thị ra popup điền tên khu vực sau đó sẽ chọn điểm bán sẽ phụ trách điểm bán đó và chọn thứ tự sắp xếp của khu vực đó

Cách 2: Tạo khu vực địa lý mặc định

Hệ thống sẽ tạo ra 63 tỉnh thành có sẵn cho khách hàng

Ngoài ra Admin có thể ẩn hiện từng khu vực nếu không sử dụng nữa hoặc chỉnh sửa lại thông tin của khu vực đó

Last updated