Tỉnh thành/khu vực
Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị chọn modules ĐIỂM BÁN​
Bước 2: Điểm bán -> Tỉnh thành/khu vực -> Thêm mới
Bước 3: Nhập thông tin cần thiết -> Lưu
Tại màn hình có thể chỉnh sửa địa chỉ tỉnh thành/ khu vực chọn “Sửa”
Nhập thông tin cần chỉnh sửa Lưu
Copy link