Hướng dẫn cấu hình bù phí vận chuyển

1. Mục đích

Cấu hình bù phí vận chuyển cho phép bạn tính thêm hoặc giảm trừ phí vận chuyển cho các đơn hàng dựa trên các tiêu chí nhất định.

Cấu hình bù phí vận chuyển có thể giúp bạn bù đắp chi phí vận chuyển và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn

2. Hướng dẫn cấu hình

Tại trang quản trị, chọn Bán hàng -> Cấu hình bù phí vận chuyển

  • Mức: là mức giá trị đơn hàng được bù phí vận chuyển

  • Bù phí vận chuyển: là mức phí vận chuyển được giảm khi đơn hàng đạt giá trị nhất định

Chọn Cập nhật để lưu thông tin

Lưu ý: với cửa hàng có nhiều kho thì Admin cấu hình bù phí vận chuyển cho từng kho.

Ví dụ: Với các đơn hàng có giá trị trên 500.000đ thì sẽ được giảm 10.000đ phí vận chuyển

Last updated