Tổng kết hoa hồng

Báo cáo tổng kết hoa hồng giúp cửa hàng quản lý được danh sách các đối tác nhận hoa hồng trong tháng. Từ đó đối soát để thanh toán trả thưởng cho đối tác.

Đối tượng áp dụng

Admin của site hoặc những nhân viên được phân quyền riêng

Mục đích

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng

 • Phân bổ tiền thưởng cho các đối tác

 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CTV trong hoạt động bán hàng

 • Tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh

Hướng dẫn chức năng

Các trường thông tin trong bảng bao gồm:

 • Đối tác: Tên và ID của đối tác

 • Tổng doanh số: Tổng doanh số (tổng giá trị đơn hàng) của đối tác đó

 • Tổng hoa hồng đã xác nhận của đối tác

 • Tổng đơn hàng: Tổng đơn hàng của đối tác

 • Tổng tiền phạt của đối tác đó

Các thao tác cho phép:

 • Lọc theo tháng

 • Xuất excel báo cáo tổng kết hoa hồng

 • Chọn hiển thị nhiều đối tác hơn trong 1 trang

Lưu ý: Chỉ tính những đơn đã xác nhận hoa hồng

Last updated