Tin tức trên app

Đối tượng sử dụng
Gồm 2 đối tượng chính:
 • Khách hàng
 • Admin của hệ thống

I. Chức năng dành cho khách hàng

1. Xem nội dung chi tiết Tin tức

Bước 1: User truy cập vào Store trên app điện thoại di động, chọn mục Tin tức
Hệ thống mở ra màn hình Tin tức
Trong đó:
 1. 1.
  Danh sách các chuyên mục của Store
 2. 2.
  Danh sách cài bài tin theo từng chuyên mục
Bước 2: Chọn chuyên mục quan tâm, và click vào tiêu để của Tin tức muốn xem
Hệ thống mở ra màn hình chi tiết nội dung của Tin tức
Tại đây hệ thống còn cung cấp thêm cho user các chức năng khác như:
 • Like Tin tức
 • Thực hiện Bình Luân
 • Chia sẻ tin tức

Like/Unlike Tin tức

Like Tin tức
Khách hàng có thể thực hiện Like tin tức tại màn hình danh sách tin tức theo chuyên mục hoặc thực hiện Like tại màn hình chi tiết nội dung của Tin tức bằng cách tích vào icon
(Like tại màn hình danh sách Tin tức)
(Like tại màn hình chi tiết Tin tức)
Unlike bằng cách Tích lại vào icon
Like bình luận
Tư tự như [Like] Tin tức, khách hàng chọn [Like] cho bình luận của chính mình hoặc khách hàng khác, với trạng thái của bình luận là Đã phê duyệt
Ghi chú:

Bình luận cho Tin tức

Bình luận Tin
Tương tự với việc Like tin tức, user có thể thực hiện Bình luận cho Tin tức tại màn hình danh sách Tin tức hoặc tại màn hình chi tiết Tin tức bằng cách
Bước 1: Click vào icon
(Bình luận cho Tin tức tại màn hình Danh sách Tin)
(Bình luận cho Tin tức tại màn hình chi tiết Tin)
Bước 2: Tại Form nhập nội dung bình luận muốn thực hiện và chọn Gửi
Tại đây hệ thống hỗ trợ user có thể thực hiện Bình luận cho Tin tức kèm theo hình ảnh
 1. 1.
  Tại form nhập bình luận, tích chọn icon ảnh
 2. 2.
  Chọn cách tải ảnh lên: Ảnh từ thư viện - hoặc ảnh chụp Camera
3. Nhập nội dung (nếu có); chọn gửi để hoàn tất Bình Luận
Trạng thái của Bình luận lúc này là [Chưa phê duyệt]
Bình luận được gửi lên hệ thống để chờ Admin phê duyệt
Bình luận có trạng thái là [Chưa phê duyệt] chỉ có tác giả của Bình luận này mới nhìn thấy được; User khác không nhìn thấy bình luận khi Bình luận chưa được phê duyệt.
Trả lời Bình luận của user
Chức năng này chỉ thực hiện được khi Bình luận đã được phê duyệt
User thực hiện chọn [Trả lời]
Thực hiện thao tác tương tự như Bình luận cho Tin tức
Tổng các bình luận của Tin tức = Tổng bình luận của user + với các Bình luận trả lời của Bình luận (Bình luận con) trong bài Tin tức
Điều kiện: Trạng thái của bình luận = Đã phê duyệt

II. Chức năng dành cho Admin

1. Tạo chuyên mục tin tức

Bước 1: Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống. mục Tin tức chọn Quản lý chuyên mục
Hệ thống mở ra danh sách chuyên mục cho Store.
Bước 2: chọn
để thực hiện thêm mới chuyên mục cho Store
Bước 3: Thực hiện nhập thông tin để Thêm chuyên mục, chọn [Thêm] để hoàn tất việc thêm mới chuyên mục này

2. Tạo các Tin tức cho chuyên mục

Bước 1: Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống. mục Tin tức chọn Danh sách tin
Bước 2: tại màn hình danh sách Tin tức, chọn
để tạo thêm tin mới cho store
Bước 3: Thực hiện nhập thông tin để Thêm Tin, chọn [Thêm] để hoàn tất việc thêm mới chuyên mục này

Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt

Phê duyệt
Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống. mục Cộng đồng chọn Bình luận
Hệ thống mở ra màn hình danh sách các Bình luận từ các nguồn khác nhau, mặc định là những Bình luận có trạng thái Chưa phê duyệt.
Để thực hiện phê duyệt Bình luận, admin thực hiện như sau:
 1. 1.
  Tích chọn vào Checkbox đầu mỗi bình luận muốn Phê duyệt
 1. 1.
  Chọn
Bỏ phê duyệt
Tại màn hình danh sách Bình luận, thực hiện tìm kiếm các Bình luận đã phê duyệt trước đó
Tích chọn Checkbox đầu mỗi bình luận muốn Bỏ Phê duyệt
Chọn