Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu cho phép cửa hàng theo dõi được doanh thu hoa hồng của tất cả đối tác, từ đó đối soát được hoa hồng, thưởng tháng và thanh toán cho đối tác.

1. Đối tượng áp dụng

Admin của site hoặc những nhân viên được phân quyền riêng

2. Hướng dẫn chức năng

Trang báo cáo doanh thu bao gồm 2 báo cáo:

 • Báo cáo doanh thu hoa hồng đối tác: Tính tổng hoa hồng đối tác nhận được trong tháng

 • Báo cáo tổng doanh thu hoa hồng đối tác: Tính tổng hoa hồng + thưởng theo doanh thu tháng đối tác nhận được trong tháng

 • Khách hàng có thể click nút [Tính lại doanh thu hoa hồng] để tính lại doanh thu hoa hồng theo thời gian mới nhất.

3.Báo cáo doanh thu hoa hồng đối tác

Báo cáo doanh thu hoa hồng đối tác bao gồm các thông tin sau:

 • Loại: vị trí nhận hoa hồng của đối tác (cấp bậc)

 • Đối tác: Tên + ID đối tác

 • Số điện thoại: Số điện thoại đối tác

 • Tổng doanh thu: Tổng doanh thu của đối tác trong tháng (dựa theo giá trị đơn hàng đối tác mua và đơn hàng từ cấp dưới trong cây giới thiệu)

 • Hoa hồng: Hoa hồng đối tác nhận được theo từng đơn hàng

 • Số đơn: Tổng số đơn của đối tác trong tháng

4. Báo cáo tổng doanh thu hoa hồng đối tác

Báo cáo tổng doanh thu hoa hồng đối tác gồm các thông tin sau:

 • Tên đối tác: Tên + ID đối tác

 • Số điện thoại: Số điện thoại đối tác

 • Tổng doanh số: Tổng doanh số của đối tác trong tháng (dựa theo giá trị đơn hàng đối tác mua và đơn hàng từ cấp dưới trong cây giới thiệu)

 • Hoa hồng: Tổng hoa hồng đối tác nhận được theo từng đơn hàng

 • Số đơn: Tổng số đơn hàng của đối tác trong tháng

 • Hoa hồng doanh số tháng: Thưởng theo doanh số tháng (Cài đặt trong phần Cài đặt hoa hồng)

 • Tổng tiền phạt: Tổng tiền phạt của đối tác trong tháng

 • Tổng tiền nhận được: Hoa hồng + Hoa hồng doanh số tháng - Tổng tiền phạt

 • Tháng: Tháng ghi nhận số liệu

Admin có thể thao tác:

 • Xuất excel báo cáo số liệu trong bảng

 • Xuất bảng tổng hợp thông tin khách hàng: Xuất danh sách khách hàng trong bảng, tổng hoa hồng cần trả cho từng khách hàng kèm thông tin tài khoản ngân hàng của KH đó.

 • Lọc theo tháng

Last updated