Báo cáo nhận voucher

Chọn module Thống kê -> Vào menu Báo cáo nhận voucher

Admin chọn lọc theo chương trình voucher và khoảng thời gian lọc -> Hệ thống sẽ thống kế các chương trình voucher khách hàng đã nhận bao gồm:

  • Thông tin khách hàng

  • Chương trình voucher

  • Mã voucher

  • Thời điểm nhận

  • Trạng thái

  • Thời điểm hết hạn

Xem báo cáo ngay tại Web Admin của Abaha hoặc xuất Excel thống kê voucher đã nhận gửi cho bên kế toán hoặc các bên liên quan theo dõi.

Last updated