Quản lý menu

Dùng để tùy biến vị trí Menu trên App theo ý muốn của cửa hàng.

Người thực hiện Quản trị cửa hàng

I. Menu được cài đặt sẽ hiển thị trên App bán hàng như nào?

Vào Module Cửa hàng -> Chọn Quản lý Menu

Lưu ý: Trường hợp đặc biệt nếu Cửa hàng chưa tạo Menu cho cửa hàng thì App sẽ mặc định đưa danh mục lên làm menu của App

Menu hiển thị trên App

Có 2 cách hiển thị menu trên app:

Cách 1:

  • Hiển thị theo chiều dọc

  • Chọn số lượng cột hiển thị trên app ( nên chọn 4 cột phù hợp với giao diện app)

Ảnh minh họa trên app:

Cách 2:

  • Hiển thị theo chiều ngang

  • Chọn số lượng dòng hiển thị trên app: 4

Ảnh minh họa trên app:

Sau khi thay đổi thông tin Quản trị cửa hàng chọn nút Cập nhật để lưu thông tin.

II. Quản lý menu

Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Thêm Menu App

  • Tạo menu mặc định

  • Sửa Menu

  • Sao chép Menu

  • Ẩn Menu

  • Xóa menu

2.1. Thêm mới menu App

Bước 1: Tại module Cửa hàng -> Quản lý menu -> Thêm menu app

Bước 2: Nhập thông tin menu: tiêu đề, đường dẫn, vị trí menu, thứ tự hiển thị trên app, Ảnh Icon => Bấm LƯU

2.2.Tạo menu mặc định

Khi tạo menu mặc định này chỉ được tạo một lần duy nhất

Sau khi admin đã tạo mới các danh mục trên app => Hệ thống sẽ auto sao chép tất cả các danh mục trên app thành các menu tương ứng

Bước 1: Tại Module "Sản phẩm" -> mục "Danh mục" : Tạo mới danh mục

Bước 2: Tạo Module "Cửa hàng" -> "Quản lý Menu" -> chọn "Tạo menu mặc định

Bước 3: Danh sách menu được tạo:

2.3.Sửa menu

Bước 1: Vào danh sách menu:

Bước 2: Chọn hành động SỬA

Bước 3: Admin điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó bấm Lưu để hoàn tất

2.4. Sao chép menu

Bước 1: Vào danh sách menu chọn hành động ->sao chép

Bước 2: Nhập thông tin chi tiết menu cần sao chép sau đó bấm -> Lưu để hoàn tất

2.5. Ẩn menu

Bước 1 vào trang danh sách menu chọn hành động -> Ẩn menu

Bước 2: Menu sẽ được chuyển sang trạng thái :" Đang ẩn"

2.6. Hiện menu

Admin vào trang quản lý menu, chọn menu cần hiện và chọn hành động -> Hiện menu để thay đổi trạng thái

2.7. Xóa menu

Admin vào trang quản lý menu, chọn menu cần xóa và chọn hành động -> Xóa

Màn hình sẽ hiển thị ra một poppup -> Chọn Xóa để xóa menu

Last updated