Quản lý menu

Dùng để tùy biến vị trí Menu danh mục sản phẩm trên App theo ý muốn của khách hàng.
I. Cài đặt menu:
Vào module Cửa hàng -> Quản lý Menu
1. Hiển thị menu trên app:
Cách 1:
  • Hiển thị theo chiều dọc
  • Chọn số lượng cột hiển thị trên app ( nên chọn 4 cột phù hợp với giao diện app)
Ảnh minh họa trên app:
\
Cách 2:
  • Hiển thị theo chiều ngang
  • Chọn số lượng cột hiển thị trên app: 4
Ảnh minh họa trên app:
II. Danh sách menu:
Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:
  • Tạo mới Menu
  • Sửa Menu
  • Sao chép Menu
  • Ẩn Menu
  • Xóa menu
1. Thêm mới menu:
Có 2 cách tạo mới menu trên app
Cách 1: Tạo menu mặc định ( chỉ sử dụng 1 lần duy nhất )
Sau khi admin đã tạo mới các danh mục trên app => Hệ thống sẽ auto sao chép tất cả các danh mục trên app thành các menu tương ứng
Ảnh minh họa:
Bước 1: Tạo mới danh mục
Bước 2: Tạo menu mặc định:
Bước 3: Danh sách menu được tạo:
Cách 2: Thêm mới menu app theo thiết kế riêng của khách hàng
Bước 1: Tại module Cửa hàng -> Quản lý menu -> Thêm menu app
Bước 2: Nhập thông tin menu: tiêu đề, đường dẫn, vị trí menu, thứ tự hiển thị trên app, Ảnh Icon => Bấm LƯU
2. Sửa menu:
Bước 1: Vào danh sách menu:
Bước 2: Chọn hành động SỬA
Bước 3: Admin điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó bấm Lưu để hoàn tất
3. Sao chép menu:
Bước 1: Vào danh sách menu chọn hành động ->sao chép
Bước 2: Nhập thông tin chi tiết menu cần sao chép sau đó bấm -> Lưu để hoàn tất
4. Ẩn menu:
Bước 1 vào trang danh sách menu chọn hành động -> Ẩn menu
Bước 2: Menu sẽ được chuyển sang trạng thái :" Đang ẩn"
5. Hiện menu:
Admin vào trang quản lý menu, chọn menu cần hiện và chọn hành động -> Hiện menu để thay đổi trạng thái
6. Xóa menu:
Admin vào trang quản lý menu, chọn menu cần xóa và chọn hành động -> Xóa