Báo cáo sử dụng voucher

Sử dụng voucher trong đơn hàng giúp cho khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng hơn. Trang báo cáo giúp Cửa hàng tra soát việc sử dụng voucher giúp đánh giá mực độ hiệu quả của chương trình.

A. HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢNG BÁO CÁO

  1. Khách hàng: - Thông tin về khách hàng bao gồm Tên, SĐT. - Có thể ấn vào để mở sang trang chi tiết khách hàng

  2. Chương trình voucher: - Thông tin về tên và ID của chương trình voucher được khách hàng áp dụng cho đơn hàng. - Có thể click vào để mở ra popup thông tin chi tiết chương trình voucher với các hành động (sửa, xóa, theo dõi, ..)

  3. Mã voucher: - Chứa nội dung kí tự mã của voucher được khách hàng áp dụng cho đơn hàng.

  4. Thời điểm nhận: - Thời gian mã voucher đó được khách hàng nhận vào trong ví voucher của họ. - Nếu thời điểm nhận hàng rỗng thì là khách hàng nhập trực tiếp mã voucher khi đang đặt hàng.

  5. Thời điểm sử dụng: - Thời gian hoàn thành quá trình đặt đơn cho đơn hàng được áp dụng voucher.

  6. Mã đơn hàng: - Mã đơn hàng được áp dụng voucher. - Click vào để mở ra xem chi tiết đơn hàng.

  7. Doanh thu đơn hàng: - Tổng kết doanh thu cho đơn hàng được áp dụng voucher. - Trường hợp đơn hàng chỉ sử dụng voucher thì cách tính là: => Doanh thu đơn hàng = Giá trị đơn hàng mà khách hàng phải trả - Giá trị voucher - Trường hợp đơn hàng sử dụng voucher và cả ví điểm để thanh toán: => Doanh thu đơn hàng = Giá trị đơn hàng mà khách hàng phải trả + Số tiền tương ứng với điểm dùng thanh toán - Giá trị voucher

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Truy cập: Chọn module Thống kê >> Báo cáo sử dụng voucher.

Bước 2: Chọn chương trình voucher bạn muốn theo kiểm tra, theo dõi.

Bước 3: Chọn thời gian bạn muốn rà soát. - Cách 1: Gõ text thay đổi khoảng thời gian bạn muốn theo dõi. - Cách 2: Click lần đầu chọn ngày bắt đầu, click lần 2 chọn ngày kết thúc để ra khoảng thời gian bạn muốn theo dõi.

Bước 4: Xem báo cáo ngay tại Web Admin của Abaha hoặc xuất Excel thống kê voucher đã sử dụng gửi cho bên kế toán hoặc các bên liên quan theo dõi.

Last updated