Comment on page

Hướng dẫn người mua sử dụng tính năng quét mã bảo hành Icheck trên APP

Trải nghiệm của khách hàng trên App

Khách hàng sử dụng chức năng quét mã QR để quét mã bảo hành được dán trên sản phẩm
Khách hàng quét mã QR bảo hành
Sau khi quét thành công, mở màn hình thông tin bảo hành của sản phẩm bao gồm: - Thông tin sản phẩm - Thông tin bảo hành sản phẩm - Lịch sử bảo hành - Thông tin công ty sản xuất, nhà cung cấp, địa chỉ bảo hành - Cập nhật thông tin, cho phép gán bảo hành cho khách hàng khác
Khách hàng truy cập menu Sản phẩm bảo hành tại trang chủ, màn hình sẽ dẫn tới màn Danh sách sản phẩm bảo hành. Tại trang Danh sách sản phẩm bảo hành sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm đã được KH quét mã bảo hành (ngay khi KH quét mã bảo hành, sản phẩm sẽ được hiển thị trong trang này
Khách hàng có thể thay đổi thông tin người bảo hành bằng cách:
Bước 1: Ấn vào chi tiết 1 sản phẩm bảo hành trong trang Danh sách sản phẩm bảo hành
Bước 2: Nhập SĐT của người muốn thay đổi
Bước 3: Điền thông tin và ấn cập nhật
Bước 4: Xác nhận qua OTP được gửi qua SĐT của người muốn thay đổi
Sau khi thay đổi thành công, người được thay đổi thông tin bảo hành vào app, truy cập mục Danh sách sản phẩm bảo hành sẽ nhìn thấy sản phẩm bảo hành đó trong danh sách.