Quản lý khóa học

Mục tiêu của quản lý danh mục khóa học là đảm bảo rằng tổ chức cung cấp các khóa học phù hợp với nhu cầu của học viên, giúp học viên đạt được mục tiêu học tập.

Quản lý danh mục cho phép admin tra cứu, tạo đơn hàng khóa học, sửa, xóa các danh mục khoá học trong cửa hàng. Bao gồm các thông tin:

 • ID: id danh mục

 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị danh mục, số bé hiển thị trước

 • Tên khóa học

 • Mã khóa học

 • Danh mục khóa học

 • Giá niêm yết: (giá hiển thị dưới dạng bị gạch trên app)

 • Giảm giá: khoá học đang được giảm bao nhiêu %

 • Giá bán: Số tiền khách hàng phải trả để mua khoá học

 • Trạng thái:

  • Ẩn: Khoá học bị ẩn trên app. Cho phép ẩn cả các khóa học đã được bán cho end user.

  • Hiện: Khoá học hiển thị trên app

 • Hành động:

  • Sửa: Mở màn Sửa khoá học

 • Xoá khóa học:

  • Danh mục có khoá học: Khi ấn xoá sẽ thông báo "Xóa không thành công, danh mục có chứa khóa học"

  • Danh mục không có khoá học: Hiện popup xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xoá danh mục hay không?". Có 2 nút Có & Không. Có thực hiện xoá - Không tắt popup.

 • Tạo mới đơn hàng khóa học: Màn hình hiển thị ra popup, Admin điền thông tin và Chọn Tạo đơn

Lưu ý khi thay đổi trạng thái Danh mục:

Nếu Danh mục đang ở trạng thái Hiện và muốn chuyển sang trạng thái Ẩn, nếu Danh mục đó có chứa các khóa học thì các khóa học này sẽ bị cập nhật về trạng thái Ẩn.

Last updated