Chức năng quản trị danh sách khách hàng

Tại MODULES Khách hàng chọn menu danh sách khách hàng

Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng với các trường thông tin dữ liệu theo thiết kế. Tại đây hệ thống cung cấp các chức năng quản trị cho Admin thông qua nút “hành động”.

Các chức năng hệ thống cung cấp bao gồm:

I. Chức năng quản trị danh sách khách hàng

  • Thêm mới

  • Thêm từ excel

  • Nạp điểm

  • Thêm vào nhóm lọc

  • Xuất excel

II. Hướng dẫn thao tác

1. Xem thông tin chi tiết khách hàng Tại màn hình danh sách khách hàng, click vào ID hoặc tên của khách hàng cụ thể để mở xem thông tin chi tiết của khách hàng

Hệ thống mở ra màn hình thông tin chi tiết của khách hàng vừa được chọn bao gồm các thông tin như:

  • Thông tin khách hàng

  • Thông tin số dư ví

  • Cuộc trò chuyện hỗ trợ

2. Thêm mới khách hàng

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn chức năng “Thêm mới” trong nút chức năng “hành động”

Bước 2: Màn hình hiển thị bảng “tạo mới khách hàng”, nhập thông tin khách hàng và lưu để thêm mới

3. Import từ excel

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn chức năng “Thêm từ excel” trong nút chức năng “hành động”

Bước 2: Tại Pop-up hiển thị Form Import thông tin khách hàng, chọn tải File mẫu tại Link có sẵn.

File được tải xuống máy tính người dùng, user mở file và nhập dữ liệu cho các trường thông tin theo đúng định dạng được gợi ý. Lưu lại file vào máy tính cá nhân.

Bước 3: Tại Form Import, chọn Tải File excel đã lữu lên để thực hiện, chọn Import

Hệ thống thông báo thao tác thành công, dữ liệu khách hàng vừa thực hiện Import sẽ được hiển thị lên đầu danh sách khách hàng

4. Export excel thông tin khách hàng

Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn chức năng “Xuất excel” trong nút chức năng “hành động”

Hệ thống hỗ trợ xuất excel danh sách Tài khoản - Khách hàng xuống máy tính của user. Dữ liệu có định dạng là file Excel

5. Filter

Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, nhập thông tin muốn tìm kiếm tại ô Search (thường sẽ là tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại - tài khoản của khách hàng)

Hệ thống trả về dữ liệu phù hợp theo tiêu chí vừa thực hiện tìm kiếm.

6. Thêm nhóm lọc phân loại data khách hàng

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn chức năng “thêm nhóm lọc” trong nút chức năng “hành động”

Bước 3: Tại Pop-up danh sách nhóm lọc, bổ sung các trường thông tin để tạo mới nhóm lọc

Nhóm lọc sẽ hiển thị tại Pop-up import excel để phân nhóm khách hàng

Bước 4:Tại Pop-up Inport Excel, chọn tải file mẫu tại link có sẵn

File được tải xuống máy tính người dùng, user mở file và nhập dữ liệu cho các trường thông tin theo đúng định dạng được gợi ý. Lưu lại file vào máy tính cá nhân.

Bước 5: Tại Form Import, chọn Tải File đã lưu trước đó lên và chọn các trường lọc để thực hiện, Chọn import

Hệ thống báo import thành công, dữ liệu khách hàng vừa thực hiện import sẽ được phân loại vào nhóm lọc đã chọn

7. Nạp điểm cho danh sách khách hàng theo file excel:

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn chức năng “Nạp điểm” trong nút chức năng “hành động”

Bước 2: Tại pop-up “nạp điểm khách hàng qua file excel’” tại file mẫu theo link có sẵn

Bước 3: Nhập dữ liệu điểm vào file mẫu

Bước 4: Tải lên file excel đã lưu, nhập nội dung và chọn ví điểm, chọn xác nhận

Hệ thống báo import thành công, dữ liệu khách hàng vừa thực hiện import sẽ nhận được số điểm tương ứng

Last updated