Lịch sử đóng phí CTV

Với sự kiện áp dụng hình thức thanh toán online tại hệ thống Abaha đã lưu log nội dung thanh toán trong màn hình Lịch sử giao dịch thanh toán của hệ thống.

Sau khi phát triển chức năng Gói dịch vụ, Abaha bổ sung thêm nội dung lưu giao dịch mua gói dịch vụ trong màn hình Lịch sử giao dịch thanh toán giúp admin tiện theo dõi hơn.

Last updated