Quản lý banner

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Banner cho website và app
I. Chức năng menu Quản lý Banner
  • Tạo mới Banner
  • Sửa Banner
  • Sao chép Banner
  • Xóa Banner
II. Trang danh sách banner mặc định của hệ thống:
  • Khi khởi tạo gian hàng, hệ thống tạo tự động các banner mẫu mặc định có sẵn
  • Khách hàng có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới banner tùy ý
III. Hướng dẫn các tính năng của Banner:
1. Thêm mới banner:
Bước 1: Tại menu Quản lý Banner chọn
Bước 2: Nhập thông tin: Tiêu đề, vị trí hiển thị, thứ tự sắp xếp, thời gian và chọn
để hoàn tất việc Thêm mới Banner.
2. Sửa Banner:
Bước 1: Vào trang quản lý danh sách Banner chọn tính năng Sửa
Bước 2: Admin chỉnh sửa các thông tin chi tiết trong Chương trình Banner sau đó bấm
để hoàn tất:
Lưu ý: Tên các Banner không được trùng nhau.
3. Sao chép banner:
Tính năng Sao chép banner cho phép admin sao chép toàn bộ thông tin về nội dung, hình ảnh, thời gian của 1 chương trình banner đã tạo sẵn trước đó
Bước 1: Admin vào trang Danh sách Banner và bấm
để copy chương trình banner có sẵn trong danh sách
Bước 2: Admin có thể chỉnh sửa các thông tin của banner sau đó bấm Lưu để hoàn tất thao tác sao chép
4. Xóa banner
Bước 1: Admin vào trang Danh sách Banner và bấm
để xóa chương trình banner đã tạo
Bước 2: Hệ thống gửi thông báo xác nhận qua popup, admin chọn ok nếu muốn Xóa hoặc Cancel nếu hủy xóa
III. Các vị trí hiển thị banner trên website và trên app:
1. Trên cùng trang chủ website ( kích thước 800x500 px)
2. Giữa trang chủ website ( 600x200 px)
3. Trên cùng trang chủ app ( Vị trí trên cùng dành cho 1 số template khác của App. Template này không hỗ trợ. )
4. Giữa trang chủ app: