Chức năng quản trị cá nhân khách hàng

Tại MODULES Khách hàng chọn menu danh sách khách hàng

Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng với các trường thông tin dữ liệu theo thiết kế. Tại đây hệ thống cung cấp các chức năng quản trị cho Admin thông qua nút “hành động”.

I. Các chức năng quản trị cá nhân khách hàng

 • Cập nhập thông tin khách hàng

 • Tặng Voucher cho khách hàng

 • Tặng điểm cho khách hàng

 • Rút điểm

 • Gắn nhóm lọc

 • Xem danh sách giới thiệu

 • Thay đổi người giới thiệu

 • Set hạng thành viên

 • Khóa tài khoản

 • Reset mật khẩu

II. Hướng dẫn thao tác:

1. Cập nhập thông tin khách hàng

Bước 1: Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, chọn chức năng “cập nhập” trong nút chức năng hành động

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng cần cập nhập tại màn hình Pop-up, chọn lưu để cập nhập

Hệ thống thông báo thành công, dữ liệu khách hàng đã được cập nhập

2. Tặng Voucher Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, chọn chức năng “Tặng voucher” trong nút chức năng hành động

Trong pop-up “tặng voucher khách hàng’ , hiển thị Form tạo voucher cho khách hàng, với đầy đủ thông tin của khách hàng đang muốn thực hiện tặng Voucher. User chọn Voucher từ list có sẵn để thực hiện tặng cho khách hàng

Chọn tặng Voucher để hoàn tất

3. Tặng điểm khách hàng

Lưu ý:

 • Chỉ những tài khoản có quyền admin mới có quyền cấp mật khẩu để thao tác tặng và rút điểm cho khách hàng T

 • Tạo mật khẩu tặng/ rút điểm tại đây

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn khách hàng muốn tặng/rút điểm, chọn thao tác “tặng/ rút điểm’ tại nút chức năng “hành động

Bước 2: Màn hình Pop - up tặng/ rút điểm cho khách hàng, bổ sung các trường thông tin yêu cầu bao gồm: - Số điểm - Tặng/rút điểm từ ví - Nội dung - Mật khẩu

Sau đó click vào ô Tặng điểm

4. Rút điểm: nhập thông tin theo các trường sau để thực hiện rút điểm sau đó Click vào ô Rút điểm để hoàn tất

5. Xem danh sách giới thiệu:

Bước 1: Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, chọn 1 khách hàng bất kỳ muốn thực hiện Xem danh sách giới thiệu. Chọn “danh sách giới thiệu” tại nút chức năng “hành động”

Hệ thống hiển thị sơ đồ giới thiệu theo các cấp (quan hệ Cha - con)

6. Đổi người giới thiệu

Bước 1: Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, chọn 1 khách hàng bất kỳ muốn thực hiện Thay đổi người giới thiệu. Cột “hành động” chọn “ thay đổi người giới thiệu”

Bước 2: Tại màn hình pop-up, nhập số điện thoại người giới thiệu muốn thay thế, sau đó enter, thông tin người giới thiệu sẽ hiển thị phía dưới khung tìm kiếm

Bước 3: Chọn thay thế, hệ thống thông báo thay đổi thành công

Thông tin người giới thiệu mới được cập nhập

7. Gán nhóm lọc:

8. Set thành viên Bước 1: Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn thành viên muốn set thành viên, Nút “hành động’ chọn “set thành viên

Bước 2: Tại pop-up set thành viên, chọn trong danh sách hạng thành viên có sẵn

Bước 3: Nhấn ‘Xác nhận’ để hoàn thành

Hệ thống thông báo cấp nhập thành công

Hạng thành viên đã được thay đổi

9. Khóa tài khoản

Bước 1: Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, chọn 1 khách hàng bất kỳ muốn thực hiện Khóa tài khoản. Cột ‘Hành động’ chọn “khóa”

Bước 2: Tại Pop-up hiển thị câu hỏi, chọn Khóa để xác nhận việc khóa tài khoản của khách hàng được chọn.

10. Reset mật khẩu:

Last updated